Search

Статистичко-евиденциони послови у пољопривреди и закуп пољопривредног земљишта

Ранко Узелац

Канцеларија 23 – први спрат

Контакт: 023/821 050 локал 127

ОПИС ПОСЛОВА:

Врши послове у вези са спровођењем поступка закупа пољопривредног земљишта у државној својини у складу са Законом у општини Житиште, обрађује и доставља потребне податке Комисији за израду годишег програма заштите, уређења и коришћења пољопривреног земљишта у државној својини у општини Житиште и Комисији за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Житиште, изврађује предлог текста огласа за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, израђује типске уговоре о закупу пољопривредног земљишта у државној својини и доставља их у складу са Законом надлежном Министарству, врши техничку обраду статистичких података; прати стање и предлаже мере за подстицање и развој пољопривреде и задругарства у општини Житиште, прикупља и анализира добијене податке из ових области и доставља их у виду извештаја надлежним органима; учествује у изради одлука из области пољопривреде и закупа пољопривредног земљишта у државној својини; по потреби учествује у изради пројеката и програма у општинској управи, а по налогу члана општинског већа задуженог за пољопривреду; доноси закључке и решења у управном поступку у наведеним областима, прати законе и друге прописе из области пољопривреде и руралног развоја;  даје информације странкама и помаже им на њихов захтев у вези остваривања права из наведених области; издаје уверења на основу евиденције коју води и ажурира, обавља статистичке послове из области пољопривреде-пољопривредно земљиште у државној својини; остварује сарадњу са надлежним Министарством и покрајинским Секретаријатом, инспекцијским органима, Привредном комором  и  Заводом за статистику, остварује сарадњу са ГИС – центром у Зрењанину, а у вези са пољопривредним земљиштем у државној својини; врши и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе.  

Документа

Scroll to Top