Search

ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР

Јелена Будимир

Канцеларија 24 – први спрат

Контакт 023/821 050 

ОПИС ПОСЛОВА:

Врши инспекцијски надзор, односно послове одређене прописима којима се уређује област предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, врши инспекцијски надзор над радом установа, као поверени посао; испитује спровођење Закона о основама система образовања и васпитања овог и прописа донетих на основу Закона, непосредним увидом у рад установе и зависно од резултата надзора, изриче мере и контролише њихово извршење; врши инспекцијски надзор у оквиру овлашћења утврђених законом; врши преглед школе у поступку утврђивања испуњености услова за почетак рада и обављање делатности; предузима мере ради остваривања права и обавеза деце, ученика, родитеља, наствника, односно сарадника и директора; контролише испуњеност услова за превремени упис деце и поништава упис ученика у школу ако је обављен супротно закону; забрањује спровођење радњи у школи које су супротне закону; контролише испуњеност прописаних услова за спровођење испита; решењем наређује отклањање неправилности и недостатака у одређеном року; решењем наређује извршавање мере која није извршена; подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка; обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан; израђује план рада; сачињава контролне листе; сачињава годишњи извештај о раду; води прописане евиденције за рад инспекције из свог делокруга; обавља и друге послове у складу са законом по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе. 

Документа

Scroll to Top