Search

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

Свјетлана Марковић

Канцеларија 52 – други спрат

Контакт 023/821 050 локал 130 

 

Јована Новаковић

Канцеларија 51 – други спрат

Контакт 023/821 050 локал 131

ОПИС ПОСЛОВА:

Врши инспекцијски надзор над применом прописа из комуналне делатности и то: снабдевање водом за пиће; пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом; управљање гробљима и сахрањивање; одржавање улица и путева; одржавање чистоће на површинама јавне намене; одржавање јавних зелених површина; димничарске услуге; делатност зоохигијене; друге послове комуналне хигијене и област становања и одржавања зграда; врши надзор над радом јавних предузећа, других предузећа, односно предузетника којима су поверени послови из комуналне области и поступака грађана, предузетника и правних лица у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; врши надзор над спровођењем прописа који се односе на кориснике и даваоце комуналних услуга у погледу услова и начина коришћења и давања услуга. Води управни поступак и доноси решења у делокругу своје надлежности и стара се о њиховом извршењу; издаје прекршајни налог; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка; сарађује са другим инспекцијама, другим органима и организацијама у циљу ефикаснијег обављања надзора; израђује план рада; сачињава контролне листе; сачињава годишњи извештај о раду; као и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника оштинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе. 

Документа

Scroll to Top