Search

Руководилац Одељења за општу управу, скупштинске и заједничке послове

Жаклина Недин Кучковић

Канцеларија 54 – други спрат

Контакт 023/ 821 050 локал 230 

 

ОПИС ПОСЛОВА:

Руководи радом и организује рад oдељења; унапређење организације рада и модернизацију општинске управе; организацију пријемне канцеларије – односно јединственог управног места, писарнице и архиве;анализa описа послова и радних места у органима Општине и њихово правилно разврставање у звања; врши планирање и развој кадрова у органима Општине; обавља стручне послове у вези са планирањем организационих промена у органима Општине; израда нацрта и праћење спровођења Кадровског плана у органима; организација и координација послова у вези са спровођењем поступка оцењивања; развија систем оцењивања рада службеника, систематско праћење постигнућа службеника; примена закона и других прописа у општем управном поступку; води управни поступак и доноси решења у области личних стања грађана, решавање у управним стварима ако прописима није одређено који је орган управе стварно надлежан за решавање у одређеној управној ствари а то не може да се утврди ни по природи ствари; употребу грба и заставе Општине; извештавања о раду одељења; води управни поступак из делокруга свог одељења; припрема нацртe аката из делокруга послова одељења за потребе органа Општине; обавља послове организације и реализације електронске управе; контролу над применом прописа о канцеларијском пословању; организацију обуке запослених у општинској управи; стара се о правилном коришћењу средстава за рад, опремљености средствима за рад органа општине; послови којим се обезбеђује и рационализује коришћење средстава и опреме потребних за рад органа Општине; коришћење, одржавање и обезбеђење зграде Општине и службених просторија; одлучује, доноси и потписује акта из делокруга рада одељења; оцењује запослене; обавља послове у вези са одлучивањем по захтевима у вези бесплате правне помоћи грађанима који имају пребивалиште или раде на подручју општине а у складу са законом; обавља и друге послове по налогу начелника општинске управе; за свој рад одговара начелнику општинске управе. 

Документа

Scroll to Top