Search

ПОСЛОВИ ЛИКВИДАТУРЕ ЗА ПОТРЕБЕ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ

Мариника Миљевић

Канцеларије 1 и 2 – приземље

Контакт 023/821 540
              023/821 050 локали 124 и 126

ОПИС ПОСЛОВА:

Административно – технички послови борачко инвалидске заштите; прикупља документацију потребну за решавање у управном поступку у вези права на личну инвалиднину, породичну инвалиднину, материјалном обезбеђењу чланова породице чије је хранилац у Војсци Србије и области друштвене бриге о деци; ради све административне послове везане за правни поступак у овој области у складу са законима, врши обрачун и ликвидацију рачуноводствених докумената за потребе борачко инвалидске заштите и осталих накнада бораца и инвалида и чланова њихових породица; врши исплату кадровске помоћи, води о томе евиденцију и саставља извештаје; врши исплату додатка на децу на основу решења, пренос зарада запосленим породиљама, исплату накнада за не запослене породиље; води евиденцију о израђеним решењима; прикупља и комплетира документацију о којој води евиденцију; прати и прикупља прописе из области друштвене бриге о деци;  прати статус лица подносиоца захтева и стара се о ажурности комплетне документације обзиром на бројност корисника; издаје уверења и потврде из службених ивиденција;  води евиденцију потребну за статистику; врши исплатудодатка на децу на основу решења, пренос зарада запосленим породиљама, исплату накнада за не запослене породиље; прати и прикупља прописе из области друштвене бриге о деци; прати статус лица подносиоца захтева и стара се о ажурности комплетне документације обзиром на бројност корисника; ради и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе.

Документа

Scroll to Top