Search

ПОСЛОВИ ЛИКВИДАТУРЕ И ПРИВАТНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Марија Стојановић

Канцеларија 46 – други спрат

Контакт 023/821 050 локал 228

ОПИС ПОСЛОВА:

Врши ликвидацију свих новчаних докумената и рачуна општинске управе о чему води потребну евиденцију; врши ликвидатуру накнада за потребе скупштине, општинског већа, радних тела и комисија; фактурише и води о томе евиденцију у књизи излазних фактура; врши сравњења потраживања и обавеза у складу са законом о буџетском систему;  врши административно-техничке послове око извештаја о наменском утрошку новчаних средстава од виших органа власти (Министарства Републике Србије и Покрајински секретаријати АП Војводине); примање документације из области приватног предузетништва и прослеђивање у Агенцију за привредне регистре и издавање уврења за упис радног стажа по том основу; води помоћне књиге ситног инвентара; спроводи и  води евиденцију набавке материјала, ситног инвентара и основних средстава;  обављање других сервисних послова за потребе органа Општине; учествује у припреми и извршењу буџета и финансијских планова; врши електронско плаћање врши и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе.

Документа

Scroll to Top