Search

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

Андреј Амижић 

Канцеларија 45 – други спрат

Контакт 023/821 050 локал 227

ОПИС ПОСЛОВА:

Организује рачуноводствене и финансијске послове, вођење промена прихода, расхода и резултата пословања, стара се о кретању књиговодствених исправа, закључивању и чувању пословних књига, координира и израђује периодичне и годишње рачуне, контролише и обезбеђује ажурност и тачност прекњижених промена, као и међусобну усаглашеност, одговоран је за вођење пословних књига и за благовремено састављање и достављање рачуноводствених извештаја и достављање надлежним државним органима, као и исправност истих, прати прописе из области рачуноводства и књиговодства, прати и проучава прописе у области финансирања корисника буџета, учествује у изради и припреми доношења Одлуке о буџету, измени и допунама одлуке о буџету и извештаја о извршењу одлука о буџету општине Житиште за потребе скупштине општине, председника општине, општинског већа и oстале органе општине Житиште, обавља послове израде елабората, анализа, извештаје и програме финансирања буџетских корисника, редовно прати спровођење месечних планова о извршењу буџета према буџетским корисницима, води и врши попис непокретне и покретне имовине општине; врши обрачун ПДВ; води регистар запослених; врши плаћање налога, и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе, за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе. 

Документа

Scroll to Top