Search

ПОСЛОВИ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ И ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА

Љиљана Ћурковић

Канцеларија 48 – други спрат

Контакт 023/821 050 локал 218

ОПИС ПОСЛОВА:

Спроводи обједињену процедуру у складу са Законом о планирању и изградњи, тако што обавља послове провере испуњености формалних услова за издавање грађевинске дозволе и да ли су подаци наведени у изводу из пројекта у складу са локацијским условима, да ли је пројекат у складу са издатим локацијским условима, води првостепени управни поступак по поднетим захтевима израђује решења о издавању грађевинске дозволе и решења о одобрењу за изградњу објеката. Прибавља сву неопходну документацију по службеној дужности и проверава да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, односно таксе. Обавља послове везане за издавање употребне дозволе за објекте у складу са важећим законским прописима, учествује и у осталим радњама везаним за обједињену процедуру. Прима и потврђује изјаву извођача радова о изградњи темеља и завршетку објекта у конструктивном смислу и обавештава грађевинску инспекцију. Спроводи поступак озакоњења у складу са Законом о озакоњењу објеката, води првостепени управни поступак, контролише да ли су решени имовинско-правних односи, израђује нацрт решења о озакоњењу објекта и нацрт закључака које доноси у току поступка озакоњења; врши и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе, за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе. 

Документа

Scroll to Top