Search

Руководилац одељења за друштвене делатности

Светлана Бабић

Канцеларија 56 – други спрат

Контакт 023/821 050 локал 114

 

ОПИС ПОСЛОВА:

 

Руководи радом одељења; стара се о распореду и извршавању послова и квалитетном и одговорном испуњавању радних дужности запослених; извршава и спроводи акта које доносе скупштина, општинско веће, њихова тела и комисије; прати и примењује прописе из делокруга рада одељења; сачињава извештаје и анализе из домена рада одељења; проучава стање у области предшколског, основног и средњег образовања, врши праћење података, прикупља и анализира добијене податке а и у виду извештаја или информација доставља надлежним органима; проучава стање у области примарне здравствене заштите, врши обраду података у овој области, прикупља и анализира добијене податке и у виду извештаја или информација доставља надлежним органима; проучава стање у области друштвене бриге о деци, културе, физичке културе, спорта и омладине, информисања; врши надзор над законитошћу рада у области друштвених делатности чији је оснивач општина;  организује рад повереништва за избеглице; организује вршење послова борачке и инвалидске заштите као и послове друштвене управе у надлежним областима које Република повери општини; израђује нацрте аката из делокруга свог одељења који се прослеђују општинском већу или скупштини општине на даљу процедуру; води управни поступак из делокруга свог одељења; доноси и потписује акта из делокруга рада одељења; оцењује запослене; као друге послове по налогу начелника оштинске управе; за свој рад одговара начелнику општинске управе. 

Документа

Scroll to Top