Search

ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И ПРОГНАНА ЛИЦА, ПОСЛОВИ ОДБРАНЕ И ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

Вукашин Вулић

Канцеларија 28 – први спрат

Контакт  023/ 821 050 локал 111

 

ОПИС ПОСЛОВА:

Решава проблематику око збрињавања и задовољавања општих потреба избеглих и прогнаних лица, пружа помоћ око обезбеђивања социјалне сигурности и здравствене заштите, обавља послове на утврђивању статуса избеглих и прогнаних лица; води евиденције прописане законом о избеглицама; врши поступак регистрације избеглих и прогнаних лица; врши равномерно и благовремено пружање помоћи пристигле од других органа и организација у земљи и иностранству; ради на обезбеђивању услова за повратак избеглица и прогнаних лица са подручја која су напустили и друга подручја која комесаријат одлучи; доноси предлог решавања о признању статуса избеглог – прогнаног лица за новорођену децу, као и предлоге решења о укидању статуса избеглог – прогнаног лица; даје сагласност на промену боравишта; врши оверу спискова о попису имовине и ствари приликом повратка ових лица у претходна боравишта или друго место у складу са одредбама закона о избеглицама и друге послове које му старешина повери; припрема документацију ради признања односно губљење својства прогнаних односно избеглих лица; води евиденцију прогнаних лица; сарађује са Општинским црвеним крстом и другим надлежним органима ради обезбеђивања услова за смештај и исхрану прогнаних и избеглих лица (збрињавање);  сарађује са школама на територији општине ради обезбеђивања услова за школовање прогнаних и избеглих лица; обавља административно – техничке послове везане за документацију рада повереништва и према одредбама Закона о избеглицама; израђује план приправности, план мобилизације, план функционисања општинске управе у рату, координира рад предузећа на пословима одбране, у сарадњи са јавним  предузећима и стручним  институцијама, организује цивилну заштиту на нивоу општинске управе и координира послове цивилне заштите у сарадњи са јавним предузећима,  израђује план за заштиту од елементарних непогода, сарађује са општинским и месним штабовима за заштиту од елементарних непогода и координира послове заштите у сарадњи са јавним предузећима, обавља послове из области заштите од пожара, организује и спроводи превентивне мере заштите од пожара и обуку радника из ове области; обавља друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе. 

Документа

Scroll to Top