Search

ГРАДИТЕЉСКИ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ

Даница Савић, виши референт за градитељске и комунално-стамбене послове

Канцеларија 50 – други спрат

Контакт: 023/821 050 локал 132

e-mail: graditeljstvo.zitiste@gmail.com

ОПИС ПОСЛОВА:

Покреће поступак озакоњења по службеној дужности и поступке по поднетим захтевима за легализацију објекта по ранијим законским прописима, а у складу са Законом о озакоњењу објеката, обавештава странке о документацији неопходној за спровођење поступка озакоњења, прибавља сагласности за озакоњење објеката од управљача јавног добра, односно организације надлежне за заштиту природних, односно културних добара, као и од других институција чија сагласност је неопходна за окончање поступка озакоњења; спроводи административно-техничке послове у поступку озакоњења у складу са Законом, издаје уверења о поднетом захтеву и доставља обавештења надлежним органима о поднетим захтевима; води ажурну евиденцију о кретању предмета од подношења захтева до архивирања; доставља правоснажна решења о озакоњењу Републичком геодетском заводу – Служби за катастар непокретности и грађевинској инспекцији; обавља административно-техничке послове у првостепеном управном поступку; контролише да ли су решени имовинско-правних односи; учествује у припреми израђивања нацрта решења о озакоњењу објекта и нацрта закључака који се доносе у току поступка озакоњења; припрема извештаје о броју поднетих и решених предмета као и извештаје везане за озакоњење објеката; израђује потребне информације, анализе и извештаје; објављује списак донетих решења на интернет страници надлежног органа. Припрема решења о постављању привремених објеката монтажног карактера, издаје разне потврде о чињеницама о којима Одељење води евиденцију, припрема акта исељења бесправно усељених лица и доставља имовинско правној служби, врши пријем странака. Обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе.

Документа

Scroll to Top