Search

2022. ГОДИНА

 • Одлукa о покретању поступка за прибављање непокретности катастарска парцела број 1407, 1408, 1409 и 1605 уписаних у ЛН бр. 1056, К.О. Банатски Двор, у јавну својину пштине Житиште, непосредном погодбом без накнаде (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о  отуђењу непокретности у јавној својини Општине Житиште непосредном погодбом  – к.п. бр. 229 КО Међа (можете преузети ОВДЕ)
 • Решењa о давању сагласности на финансијске планове месних заједница општине Житиште, на Програм рада ЈКСП ,,ЕКОС“ Житиште за 2022. годину и Финансијски план ЈКСП ,,ЕКОС“ Житиште  за 2022. годину, на Програм рада  Библиотеке ,,Бранко Радичевић“  Житиште  за 2022. годину, на Финансијски план Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште за 2022. годину и на Годишњи програм  рада Центра за социјални рад Житиште  за 2022. годину (можете преузети ОВДЕ)
 • Oдлукa о димничарским услугама (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлукуo измени и допуни одлуке о начину управљања локацијама за продају робе ван пословног простора на територији општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлукa о измени и допуни одлуке о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке и одвођења вода (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлуко усвајању и доношењу Плана развоја Општине Житиште за период од 2022-2030. (можете преузети ОВДЕ)

План развоја Општине Житиште за период од 2022-2030. можете погледати у СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ БРОЈ 9/22 кликом на банер СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

 • Одлука о доношењу Локалног акционог плана за једнакост жена и мужкараца за период од 2022-2024 (можете преузети ОВДЕ)

Акциони план развоја Општине Житиште за период од 2022-2030. можете погледати у СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ БРОЈ 9/22 кликом на банер СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

 • Одлука о измени и допуни Кадровског плана општинске управе Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Савета за здравље општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о именовању ликвидационог управника Јавног комуналног предузећа „Развој“ Житиште у ликвидацији. (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о преносу права коришћења на нeпокретностима у јавној својини општине Житиште на месну заједницу Честерег (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о измени и допуни решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Програм отуђења грађевинског земшљишта у јавној својини за 2022 (можете преузети ОВДЕ)
 • Закључци о усвајању Извештаја о раду Библиотеке ,,Бранко Радичевић“ Житиште  са финансијским  извештајем  за 2021. годину, Извештаја о раду Центра за социјални рад Житиште и Извештаја о финансијском пословању за 2021. годину, Извештаја о раду Туристичке организације општине Житиште  Житиште и  Извештаја о финансијском пословању за 2021. годину, Извештаја о раду ЈКСП ,,Екос“ Житиште и Извештаја о финансијском пословању за 2021. годину и Извештаја о финансијском пословању ПУ ,,Десанка Максимовић“ Житиште за 2021. годину (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о доношењу Годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Житиште за 2022. годину и Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о покретању поступка за отуђење непокретности у јавној својини  општине Житиште у поступку јавног надметања – лицитације (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о покретању поступка отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Житиште у поступку прикупљања писмених понуда (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о обављању комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврда о смрти на територији општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Библиотеке ,,Бранко Радичевић“ Житиште, Решењa о разрешењу и именовању председника и чланова Управног  и Надзорног одбора Библиотеке „Бранко Радичевић“ Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Центра за социјални рад Житиште за 2022. годину и Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Центра за социјални рад општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Туристичке организације општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Предшколске установе “Десанка Максимовић“ Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Решењa о разрешењу и именовању председника и чланова Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ Житиште, Основне школе „Никола Тесла“ Банатско Карађорђево и Основне школе „Милош Црњански“ Српски Итебеј (можете преузети ОВДЕ)
 • Закључци о усвајању Извештаја о раду Општинске управе Житиште за 2021. годину и Извештаја о раду Савета за међунационалне односе Општине Житиште за период 2017-2022. годину (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција ЈКСП „Екос“ Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о избору чланова Савета за међунационалне односе општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о измени и допуни Пословника о раду Скупштине општине Житиштe (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању локалног савета родитеља Општине Житиште и именовању чланова локалног савета родитеља Општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора ПУ „Десанка Максимовић“ Житиште и Решење о давању сагласности на Програм рада Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште за радну 2022/2023 (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о измени и допуни Решења о одређивању доктора медицине за стручно утвђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе доктора медицине и издавање потврде о смрти на територији општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Закључак о усвајању Извештаја о раду Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште за радну 2021/2022 (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о покретању поступка реализације пројекта јавно – приватног партнерства без елемената концесије за реконструкцију, рационализацију и одржавање дела јавног осветљења на територији општине Житиште и Решење о именовању стручног тима за реализацију пројекта јавно – приватног партнерства без елемената концесије за реконструкцију, рационализацију и одржавање дела јавног осветљења на територији општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о доношењу Просторног плана општине Житиште 2021-2035 (можете преузети ОВДЕ)

Просторни план општине Житиште 2021-2035 можете погледати у СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ БРОЈ 35/22 кликом на банер СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

 • Кадровски план Општинске управе општине Житиште за 2023. годину (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о приступању изради Локалног акционог плана за управљање миграцијама за период 2023- 2027 (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о образовању и именовању Комисије за планове општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о измени и допуни Решења о разрешењу и избору председника, заменика председника и чланова Савета за безбедност општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈКСП „Екос“ Житиште представника из реда запослених (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о отуђењу непокретности из јавне својине општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини општине Житиште на Месну заједницу Торда (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште (можете преузети ОВДЕ)

Одлуке о буџету општине Житиште можете преузети кликом на банер БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

{jcomments off}              

 

Документа

Scroll to Top