Search

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА к.п. бр. 1280 КО Банатски Двор

Текстуални део

Насловна страна и садржај
Текст

Графички део

Извод из ППО Житиште –  намена простора
Извод из ППО Житиште – мрежа насеља и инфраструктурни системи
Извод из ППО Житиште – туризам и заштита простора
Извод из ППО Житиште – карта спровођења

Катастарско-топографски план са границом обухвата УП

Ситуационо решење са регулацијом и нивелацијом

Композиционо, партерно и пејзажно решење

Саобраћајна инфраструктура
Подужни профили саобраћајница
Комунална инфраструктура

Целина А – трансфер станица – везани низ 1
Целина А – трансфер станица – везани низ 2
Целина А – трансфер станица – везани низ 3
Целина А – трансфер станица – систем прес контејнера
Целина А, Ц и Д – пословни објекат
Целина Б – пример бетонске хале – основа приземља
Целина Б – пример бетонске хале – пресек
Целина Б – пример бетонске хале – бочна фасада
Целина Б – пример бетонске хале – предња фасада
Целина Б – пример челићне хале – основа и пресеци
Целина Б – пример челићне хале – основа крова
Целина Б – пример челићне хале – фасаде
Целина Ц – Технологија депоновања – пресек
Целина Д – компостана комуналног отпада
Целина Е – соларна елекрана – идејно решење

Документа

Scroll to Top