Search

2023. ГОДИНА

 • Одлука о  изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама и накнадама (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о измени и допуни Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе доктора медицине и издавање потврде о смрти на територији општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Решењa о давању сагласности на финансијске планове месних заједница општине Житиште за 2023. годинуна Програм рада ЈКСП ,,ЕКОС“ Житиште за 2023. годину, на Програм рада Библиотеке ,,Бранко Радичевић“ Житиште за 2023. годину, на Финансијски план Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште за 2023. годину, на Програм рада Туристичке организације општине Житиште за 2023. годину и на Годишњи програм рада Центра за социјални рад Житиште за 2023. годину (можете преузети ОВДЕ)
 • Закључак о прихватању Извештаја о раду Локалног омбудсмана општине Житиште 2022. (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о давању сагласности и усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о изради Плана генералне регулације насеља Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о одређивању аутобуских стајалишта за линијски превоз путника на територији општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање на територији општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о измени и допуни Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о измени и допуни Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Житиште за 2023. годину (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о измени и допуни Одлуке о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине Општине Житиште у поступку прикупљања писмених понуда (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о изради Плана детаљне регулације кружне раскрснице на укрштају државног пута IIА 104 (км97+160) и државног пута IIА 118 (км 18+387) у КО Српски Итебеј (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о изради Плана детаљне регулације државног пута IIА 104, деоница: Војвода Степа – Српски Итебеј од км 80+134 до км 90+527 у КО Српски Итебеј и КО Хетин (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о приступању израду Локалног акционог плана за младе општине Житиште 2023-2027 године (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о начину образовања, задацима и начину рада Савета за родну равноправност (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о избору Комисије за родну равноправност Скупштине општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о давању сагласности на измене и допуне финансијских планова Месних заједница на територији општине Житиште за 2023 годину, Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације општине Житиште за 2023 годину и Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште за 2023. годину (можете преузети ОВДЕ)
 • Закључци о усвајању годишњег Извештаја о раду Центра за социјални рад општине Житиште за 2023 годину, Извештаја о раду Библиотеке „Бранко Радичевић“ Житиште за 2023 годину, Извештаја о финансијском пословању Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште и Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације  општине Житиште  за 2022. годину (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о доношењу Годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Житиште за 2023. годину (можете преузети ОВДЕ)

Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Житиште за 2023. годину можете погледати у СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ БРОЈ 17 ОД 2023. ГОДИНЕ, кликом на банер СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ, или кликом на банер ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

 • Одлука о доношењу Средњорочног плана општине Житиште за период од 2023-2025 године  (можете преузети ОВДЕ)

Средњорочни план општине Житиште за период од 2023-2025 године можете погледати у СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ БРОЈ 19 ОД 2023 ГОДИНЕ кликом на банер СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 • Одлука о заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете  (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији општине Житиште  (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука o измени и допуни одлуке о начину паркирања возила и коришћењу јавних паркиралишта на територији општине Житиште  (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука o измени и допуни одлуке о обезбеђивању јавног осветљења  (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о измени и допуни одлуке о образовању Савета за здравље општине Житиште  (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Житиште у поступку прикупљања писмених понуда  (можете преузети ОВДЕ)
 • Измена и допуна програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Житиште за 2023. годину  (можете преузети ОВДЕ)
 • Закључци о усвајању Извештаја о раду и Извештаја о Финансијски извештај Туристичке организације општине Житиште за 2022 и Извештаја о раду и Извештаја о финансијском пословању ЈКСП „Екос“ Житиште за 2022. (можете преузети ОВДЕ)

 

Одлуке о буџету општине Житиште можете преузети кликом на банер БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

{jcomments off}

Документа

Scroll to Top