Search

OБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА МОГУЋНОШЋУ ОДЛАГАЊА ПЛАЋАЊА ДУГОВАЊА ПОРЕЗА НАЈВИШЕ ДО 60 РАТА

Законом о наменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији (,, Службени гласник РС’’ , број 15/16), који је ступио на снагу 04.03.2016. год. омогућено је следеће:

1. Порески обвезници ( правна лица, предузетници и физичка лица) који имају дуговани порез који не прелази 2.000.000 динара ( дуг без камате) на дан 04.03.2016. године, могу поднети Захтев за одлагање плаћања дуга најдуже до 60 рата. Захтев се подноси надлежној републичкој пореској управи**, као и локалној самоуправи* од 01.04.2016. год. до 04.07.2016. год.

   *Дуг по основу изворних прихода јединице локалне самоуправе
   **За дуговани порез евидентиран у пореском рачуноводству пореске управе

Услов за остваривање права на плаћање дугованог пореза на рате јесте да порески обвезник измири текуће обавезе доспеле за плаћање од 04.03.2016. године до дана подношења захтева и о томе приложи доказ пореској управи.

Порески обвезник, правно лице и предузетник чији дуг не прелази 1.500.000 динара, као и физичко лице чији дуг не прелази 200.000 динара не пружа средство обезбеђења наплате.

Пореском обвезнику који редовно измирује рате репрограма и текуће обавезе, отписује се камата на дуговани порез по истеку сваких 12 месеци, до измирења дуга у потпуности.
Ако порески обвезник и пре истека рока плаћања дуга исплати дуг у потпуности, отписује се целокупна камата на тај дуг.

2. Порески обвезници који имају дуговани порез који прелази 2.000.000 динара ( дуг без камате), могу почев од 04.03.2016. год. поднети захтев за одлагање плаћања укупног износа дугованог пореза независно од дана доспећа, најдуже до 60 рата и остваре право на отпис 50% камате на тај дуг.

Документа

Scroll to Top