Search

НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-20-2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ ПОТРЕБЕ ЖИТИШТЕ

 

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.II-404-1-20/2015 од 08.05.2015.године, Општина Житиште, Цара Душана бр. 15,23210, Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top