Search

ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ, III-04-404-1-16-2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12), а у вези са пристиглим питањима потенцијалног понуђача, дајемо следеће појашњење у вези са припремањем понуде:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ:

 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, вршимо измену конкурсне документације за јавну набавку:

РАЗЛОГ ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

 

 

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова бр.III-04-404-1-16/2015 од 14.04.2015.године, Општина Житиште, Цара Душана бр. 15, 23210, Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке за јавну набавку радова – Изградња црпне станице

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top