Search

НАБАВКА РАДОВА ЗА ФОРМИРАЊЕ УСЛУЖНОГ ЦЕНТРА У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ У ЖИТИШТУ III-04-404-1-10-2015

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова бр.II-404-1-10/2015 од 05.03.2015.године Општина Житиште Цара Душана бр.15, 23210 Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова – Набавка радова за формирање Услужног центра у згради Општинске управе у Житишту.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОВУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Документа

Scroll to Top