Search

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 28. СЕПТЕМБРА 2016

          Дана 28. 9. 2016 године са почетком у 9 часова одржана је 4 (четврта) седница Скупштине општине  Житиште у сазиву 2016-2020  на којој је   присуствовало 25 одборника .

На седници је разматран Дневни ред који је обухватао 7  тачака дневног реда и то :

  1.  Закључак о усвајању Извештаја о извршеној екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Житиште за 2015. годину,

  1. Информација о извршењу буџета општине  Житиште за период 1.1.2016 -30.6.2016.
  2. Одлука о раскиду Уговора о оснивању Историјског архива Зрењанин од 27.10. 2011.
  3. Решење о измени и допуни решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ,, Свети Сава“ Житиште ,
  4. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Предшколске установе ,,Десанка Максимовић “,
  5. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈКСП,, Екос“ Житиште   и именовању члана Надзорног одбора ЈКСП,, Екос“ Житиште,
  6. Решење о разрешењу и имановању члана Школског одбора Основне школе ,,Милош Црњански“ из Српског Итебеја .

    Одборници су усвојили  Извештај  о извршеној екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Житиште за 2015. годину. Извештај је усвојен уз констатацију да је у свим битним елементима објективано исказано стање кроз свих 5 образаца,  а који чине обрасце завршног рачуна буџета општине Житиште, односно да је  дато позитивно мишљење од стране овлашћеног ревизора.  

            Највећи део седнице обухватила   је расправа поводом  Информације о извршењу буџета општине  Житиште за период 1.1.2016.-30.6.2016. Информацију поводом   Извештаја  о извршењу буџета  за наведени период , поднела је руководилац одељења за буџет, фунанансије и трезор ОУ Житиште,  дипломирани економиста Данијела Марков која је прецизно и детаљно образложила све позиције и дала одговоре на постављена питања.  У току расправе одборници су искористили право да коментаришу поједине позиције   и извршење буџета што је довело и до сучељавања аргумената за и против одборника из позиције  и одборника из опозиције.  Констатовано је да је  извршење буџета  за извештајни период  било  на нивоу  од 37,92 % када су упитању наплаћени приходи у односу на планиране , а 38,87 % су извршени расходи у оносу на планиране. Након двочасовне дискусије у којој је учествовало више одборника Извештај је прихваћен са 16 гласова  за,  док је 8 одборника гласало против .

           Решавајући по дневном реду  Супштина општине Житиште донела је  решења о именовању и разрешењу чланова   органа управљања у установама и то :  ОШ ,, Свети Сава“ Житиште, Предшколској установи ,,Десанка Максимовић“ Житиште и   ОШ  ,,Милош Црњански“ из Српског Итебеја. Решења су усвојена на предлог овлашћених предлагача и уз неопходне сагласности  и  мишљења  за чланове  органа управљања,  представника испред локалне самоуправе,  прибављене  од стране Националног савета мађарске националне мањине и Националног савета румунске националне мањине, чиме су створени услови за   несметано одвијања васпитно образовног процеса у наведеним установама у складу са законским роковима, плановима и програмима рада  и рада органа управљања у пуном саставу  обзиром да је почела нова школска година и произашла потреба да се састави органа ажурирају.

            Скупштина општине Житиште је донела и Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈКСП,, Екос“ Житиште   и именовању новог  члана Надзорног одбора ЈКСП,, Екос“ Житиште, како би се омогућио рад  органа управљања предузећа – Надзорног органа у пуном саставу обзиром да је  досадашњи члан Надзорног одбора  Јовин Снежана отишла у пензију.

За новог члана Надзорног одбора  ЈКСП ,,Екос“ Житиште, представника испред запослених,  а на предлог овлашћеног предлагача,  именован  је Мићо Прибишић,  специјалиста струковни инжењер машинства,  из Равног Тополовца .

Седница је завршена у 12  часова постављањем одборничких питања . 

 

Документа

Scroll to Top