Search

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА ПШЕНИЦЕ У 2019-2020. ГОДИНИ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Комисија за утврђивање права
на осигурање усева пшенице
на територији општине
Житиште у 2019. години
Број:
IV-423-1/2020
Датум:25.03.2020.г.
Ж И Т И Ш Т Е

            На основу одредби Правилника о остваривању права на осигурање усева пшенице на територији општине Житиште у 2019. години који је објављен у ”Службеном листу општине Житиште бр. 42/2019” и Јавног позива, Комисија за утврђивање права на осигурање усева пшенице на територији општине Житиште у 2019. години

на седници одржаној дана 25.03.2020.г.донела је

РЕШЕЊЕ
о утврђивању права на осигурање усева
пшенице у 2019-2020. години

I

            Утврђујесе право на осигурање усева пшенице у 2019-2020. години следећим лицима:

Ред.
број

Име и презиме

ЈМБГ

Површина за осигурање (Ха)

1

Патрићија Самеш

0507991855022

2.3614

2

Мануела Паунеску

1209972855014

1.4673

3

Емануел Паунеску

1505989850006

2.7486

4

Маријана Ердељи

3005979855055

3.4942

5

Вељко Арсић

2812994850107

5.1031

6

Весна Арсић

2411976855016

4.0850

7

Горан Арсић

1803971850018

12.9128

8

Зоран Арсић

1504996850112

7.6532

9

Драган Арсић

2802974850016

14.5460

10

Јелана Арсић

1708997855171

8.3038

11

Милан Арсић

1411997850282

7.8506

12

Сорин Петровић

1912982870022

8.4515

13

Лија Тутуш

2002963855052

3.4875

14

Марселија Буре

0804970855078

6.1856

15

Виорел Мили

0211968850017

11.4583

16

Милорад Лакић

1310957850025

2.6139

17

Драгана Мркшић

0508979855080

19.7248

18

Сандра Петаков

0611992855036

9.0605

19

Драган Петаков

2412966850047

13.7208

20

Марко Даутовић

0403964850019

4.9441

21

Александар Даутовић

0103988850016

2.3018

22

Светозар Стојанчул

1607967850018

19.5981

23

Софија Стојанчул

0805994855164

5.9752

24

Мирослав Стојанчул

1009996850154

12.2602

25

Слободанка Стојанчул

1109972855028

6.9234

26

Мирјана Стојанчул

0906948855010

13.1240

27

Милица Петрин

2711938855022

1.9745

28

Жива Петрин

0204992850048

5.9819

29

Миливој Петрин

2601968850041

6.3333

30

Шандор Чех

1306982850067

12.2495

31

Јанош Чех

0612986850398

18.2620

32

Шандор Бондар

1606938850096

3.0241

33

Тинда Чех

3012987859546

5.8694

34

Етел Чех

1608961855022

7.4208

35

Шандор Чех

1203955850043

19.6682

36

Зоран Тепић

2707973850028

7.6240

37

Зорка Мартиновић

1609954855013

3.2225

38

Владимир Перић

3110983800077

6.1251

39

Лија Перић

2710955855013

3.9357

40

Јон Флутуре

1805961850101

11.2579

41

Паул Тхиерјунг

13019948400656

10.5116

42

Диетер Тхиерјунг

1206969852501

17.3609

43

Јоњел Стојиц

0612967852509

19.9936

44

Виолета Стојиц

1303999855241

14.0340

45

Милан Драгаш

1909958850028

4.0204

46

Марија Кордин

3105952855023

1.4784

47

Душица Живанов

1706962855028

0.5886

48

Кристијан Таши

1312989850011

8.2800

49

Денеш Таши

2601966850036

13.0232

50

Марко Милојевић

0308977850015

0.4326

51

Роберт Косо

1011975850035

0.5590

52

Бела Киш

3005970850018

1.7264

53

Светлана Ђурић

2307979857514

20.0000

54

Јожеф Ердеш

0403946850028

5.6116

55

Јожеф Ердеш

2504974850015

11.3980

56

Силвија Ердеш

0107979855019

4.9028

57

Ерне Деак

0210966850013

1.4900

58

Ивица Кордин

2109978850048

17.3129

59

Недељко Ђурић

0208970123601

14.0000

60

Никола Зец

0709963850033

4.4356

61

Етел Зец

2511963855011

10.1716

62

Слободан Кордин

0501957850021

4.6435

63

Золтан Чикота

0601974850013

8.9048

64

Андраш Чикота

0311945850014

4.6584

65

Милена Стојић

1809978855013

4.8181

66

Геза Чикош

0412968850012

2.6449

67

Радивој Туцић

2903952850013

7.7099

68

Дејан Туцић

0412976850013

3.9889

69

Слободан Николић

2204947850018

5.2617

II

У складу са овим Решењем осигуравајућа кућа ДДОР Нови Сад ће, на основу закљученог Уговора о осигурање усева и опште и професионалне одговорности, бр.II-404-1-34/2019-8 од18.12.2019. године, извршити осигурање предметних усева.

                                                                 III

Ово Решење постаје коначно по добијању сагласности Општинског већа општине Житиште.

                                                                 IV

Ово Решење објавити на званичној интернет страници општине Житиште и ”Службеном листу општине Житиште”.

О б р а з л о ж е ње

            Именована лица су поднела захтев за утврђивањеправа на осигурање усева пшенице за 2019-2020. годину.

            На основу поднетих пријаваКомисија јеутврдила да исти испуњавају услове прописане Јавним позивом и Правилником о остваривању права на осигурање усева пшенице на територији општине Житиште за 2019. годину објављеног у ”Службеном листу општине Житиште број:29/2019” и на основу утврђених чињеница донела је решење као у диспозитиву.

           

Председник

Комисијеза остваривање правана осигурање усева пшенице на територији општине Житиште у 2019. години

Данило Шошо, с.р.

Документа

Scroll to Top