Search

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ 133-401-340/2015

 

nike dunk high black leather chair for sale | Archives des Sneakers

 

На основу члана 43. и 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС", број 36/2009 и 88/2010), члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину ("Сл.лист АПВ", бр. 53/2014), у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини за 2015. годину, Покрајински секретаријат за привреду запошљавње и равноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат), дана 03.03.2015. године расписује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ
133-401-340/2015

I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

ЈАВНИ РАДОВИ су мерa активне политике запошљавања која предиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање и подразумева спровођење активности које предузима подносилац/извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса.

Средства за спровођења јавних радова, у укупном износу од 160.000.000,00 динара, обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину у оквиру Програма 0801 – Запошљавање и уређење система рада и радно-правних односа, програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини, економска класификација 4541 – Текуће субвенције приватним предузећима 40.000.000,00 динара и 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама 120.000.000,00 динара, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета.

Максимална дужина трајања јавног рада je 6 (шест) месеци.

Подносилац/извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада која садржи опис активности јавног рада и број лица која се запошљавају.Јавни радови на територији АП Војводине могу се организовати и спроводити у областима:

1. социјалних, хуманитарних, културних и других делатности (здравствено васпитне активности - превенција и помоћ старима, социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита и чување културног наслеђа и археолошких налазишта, послови у позоришној, музејској и библиотечкој делатности, послови у туризму и други послови) и

2. одржавања и заштите животне средине и природе (санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија - локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови).

Секретаријат исплаћује, подносиоцу пријаве, средства по незапосленом лицу укљученом у јавне радове за сваки месец ангажовања, и то:

1. нето зараду у висини од:
 -22.500,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;
 -23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;
 -25.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме и лица са стеченим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске студије и основне струковне студије) односно студијама у трајању од најмање 3 године и за лица са VII степеном стручне спреме и лица са стеченим високим образовањем другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно студијама у трајању од најмање четири године;

2. трошкове доласка и одласка са рада у висини до 1.500,00 динара и

3. трошкове спровођења јавних радова у висини до 1.500,00 динара.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРАВО УЧЕШЋА ИМАЈУ:

 привредна друштва и предузетници и

 удружења грађана.

Услови:
 -да уредно попуне пријаву за спровођење јавног рада;
 -да имају седиште на територији АП Војводине;
 -да запошљавају незапослено лице које се на дан подношења захтева налази на евидецији филијале Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине (у даљем тексту: Филијала НСЗ),  да подносилац/извођач нема нереализованих уговорних обавеза према Секретаријату, Националној служби за запошљавање или локалној самоуправи.

Подносилац захтева за спровођење јавног рада, као извођача јавног рада може ангажовати, без накнаде, послодавце из приватног или јавног сектора.

Документација за подношење пријаве:

 -пријава за јавне радове на прописаном обрасцу,
 -фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,
 -фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе (максимално три фотографије за сваку локацију), списак лица корисника услуга (име, презиме, ЈМБГ, адреса и статус) – за подносиоце јавних радова из области социјалних и хуманитарних делатности.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу провере документације коју врши Филијала НСЗ.

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, у року од 30 дана од дана закључења Јавног огласа.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Секретаријат, Филијала НСЗ и подносилац пријаве јавног рада, у року од 15 дана од дана доношења Одлуке, закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:
 -уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време;
 -средство обезбеђења уговорних обавеза;
 -картон депонованих потписа;
 -потврда банке о отвореном наменском рачуну отвореном код Управе за трезор, уколико је послодавац регистрован као привредно друштво (ДОО, АД, ОД и командитно друштво) и уговор о пословној сарадњи подносиоца пријаве и послодавца - извођача јавног рада.

Средства обезбеђења уговорних обавеза - две бланко соло менице, са меничним овлашћењем, регистроване у банци.

V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА

Подносилац јавног рада у обавези је да:
 - незапослено лице ангажовано на спровођењу јавног рада, задржи у радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе. У случају престанка радног односа, послодавац је у обавези да, у року од 15 дана од дана престанка радног односа, заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим лицем за преостало време трајања уговора; организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
 - месечно:
1. врши исплату нето зараде запосленима, увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, у законским роковима на текући рачун лица;
2. врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;
3. Филијали НСЗ доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу јавног рада;
4. Филијали НСЗ доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове бруто зараде, одласка и доласка са рада и спровођења јавног рада;
 - Филијали НСЗ и Секретаријату омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
 - Филијали НСЗ, након завршетка спровођења јавног рада достави фото документацију о току и стању после реализованог јавног рада;
 - обавести Филијалу НСЗ о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене и  у случају замене лица које је ангажовано у јавном раду, лице које је замена мора бити на евиденцији незапослених на дан ангажовања, али не мора бити у моменту започињања јавног рада.

У случају да подносилац јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.

VI ОБАВЕЗЕ СЕКРЕТАРИЈАТА

Секретаријат се обавезује да на текући рачун Послодавца изврши уплату средстава, и то:
1. износ средстава за трошкове спорвођења јавног рада – након потписивања уговора и
2. месечно, износ средстава за трошкове бруто зараде и одласка и доласка са рада, након достављања обрачуна и захтева за исплату.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, непосредно или путем поште надлежној Филијали НСЗ, на прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе за запошљавање или преузети на сајту www.spriv.vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs

Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.

Све додатне информације могу се добити у Секретаријату на телефон 021/487-4313, или у належној Филијали НСЗ.


Јавни оглас траје од 03.03.2015. године до 18.03.2015. године.

Документа

Scroll to Top