Search

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ 133-401-337/2015

 

На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Сл.гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10), члана 53. Правилника о начину и критеријумима спровођења мера активне политике запошљавања („Сл.гласник РС”, бр. 12/12), члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину (“Сл.лист АПВ”, бр. 53/14), у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини за 2015. годину, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат), дана 03.03.2015. године расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
133-401-337/2015

I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Јавни оглас за доделу субвенције за самозапошљавање представља основ за добијање de minimis државне помоћи. Средства за доделу субвенције за самозапошљавање незапосленим лицима пријављеним на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине (у даљем тексту: Филијала НСЗ), обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину у оквиру Програма 0801 – Запошљавање и уређење система рада и радно-правних односа, програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини, економска класификација 4541 – Текуће субвенције приватним предузећима 128.000.000,00 динара, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета.

Субвенција за самозапошљавање (даљем тексту: Субвенција) додељује се незапосленом лицу пријављеном на евиденцију Националне службе за за пошљавање на територији АП Војводине (у даљем тексту: Филијала НСЗ), у једнократном износу од 160.000,00 динара, а у циљу обављања новорегистроване делатности на територији АП Војводине.

Уколико се више незапослених лица удружи у складу са законом свако појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на Субвенцију.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови за подношење захтева

Право подношења захтева за доделу Субвенције остварује незапослено лице под условом да је:
1. на дан подношења захтева пријављено на евиденцију Филијале НСЗ и
2. завршило обуку из предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе за запошљавање или друге одговарајуће организације.

Право на Субвенцију не може се остварити у следећим случајевима:
– за обављање делатности индивидуалног пољопривредног газдинства, задруге и удружења,
– за обављање делатности у области експлоатације угља, такси превоза, мењачница, коцкања и клађења – шифре 02.0, 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6,35.14, 35.23, 49.32, 92.0 и 96.09;
– уколико је лице већ остварило право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање;
– уколико је лице за исту намену већ користило Субвенцију Националне службе за запошљавање или Секретаријата.

Документација за подношење захтева:

– захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
– доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;
– писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ.
Секретаријат задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА

Национална служба проверава испуњеност општих услова Јавног огласа и врши рангирање примљених захтева на основу оцене бизнис плана унапред дефинисаних критеријума. Приоритет у додели субвенција утврђује се на основу оцене бизнис плана и делатности коју ће лице обављати.

Предност при рангирању има лице које припада категорији теже запошљивих незапослених лица – млађи од 30 година, старији од 50 година, особе са инвалидитетом, самохрани родитељи, жртве насиља у породици, корисници социјалне помоћи, Роми, избегла и расељена лица.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Коначну одлуку о додели Субвенције, на основу Предлога директора филијале НСЗ и Сагласности директора Покрајинске службе за запошљавање, доноси покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту: Покрајински секретар).

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Покрајински секретар, директор филијале НСЗ и подносилац захтева, у року до 60 дана од дана доношења одлуке о одобравању Субвенције, закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу ког се врши исплата Субвенције.

Документација за закључивање уговора:
– фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар (уколико није наведен датум отпочињања делатности у решењу о упису у регистар, потребно је доставити и решење о отпочињању делатности);
– фотокопија решења о ПИБ-у;
– фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
– средство обезбеђења уговорних обавеза;
– фотокопија картона депонованих потписа;
– две фотокопије картона депонованих потписа за посебан наменски рачун отворен код Управе за трезор, уколико је регистровано привредно друштво (ДОО, АД, ОД и командитно друштво);
– фотокопија личне карте корисника средстава;
– фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности од статуса жиранта и
– писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за прикупљање и обраду података о личности.

Приликом закључивања уговора подноси се средставо обезбеђења уговорних обавеза – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са једним жирантом и меничним овлашћењeм.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

Лице може регистровати делатност након подношења захтева, а пре доношења одлуке, што не представља гаранцију за добијање Субвенције.

Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности најкасније до датума потписивања уговора.

VI ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Корисник средстава Субвенције дужан је да:
1. регистровану делатност обавља на територији АП Војводине, најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности и
2. редовно уплаћује доприносе за обавезно социјално осигурање, најмање 12 месеци и достави доказе о уплати истих и
3. обавести Филијалу НСЗ о свакој промени која је од утицаја на реализацију уговора.

У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати износ средства за нереализовани део уговорне обавезе, увећан за износ законске затезне камате од дана уплате средстава.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту пребивалишта, односно боравишта, лично или путем поште, на прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.spriv.vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs

Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе.

Јавни оглас је отворен од дана објављивања у „Дневник”-у до утрошка средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 01. октобра 2015. године.

Документа

Scroll to Top