Search

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 2015. ГОДИНИ

  

На основу члана 43. став 1. тачка 5. Закона о запошљавању и осигурању заслучај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и члана 77.Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.12/12 и 20/13)и на основу одлуке Председника општине Житиште о усвајању Локалног плана запошљавања за 2015.годину број II-101-1/2015  од 19.06.2015.године

ОПШТИНА  ЖИТИШТЕ

РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

У 2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба)и подразумева спровођење активности које предузима послодавац извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња путева и др.).

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.

Јавне радове спроводи послодавац извођач јавног рада, за кога мишљење даје Локални савет за запошљавање општине Житиште, а одлуку доноси Председник општине Житиште на основу јавног позива.

Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.

Послодавац извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број лица која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада Општина Житиште  исплаћује послодавцу извођачу јавног рада средства за:

     зараду незапосленим лицима,

       трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица,

       трошковe спровођења јавних радова

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

  1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у висини од:

     23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, без обзира на степен стручне спреме;

  1. накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 1.000,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања.
  2. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу  на месечном нивоу у висини од:

     1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.

Послодавац извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Општина Житиште, и то: трошкове доласка и одласка са радау преосталом износу, трокове минулог рада, накнаду зараде у периоду коришћења годишњег одмора, евентуалну разлику између минималне цене рада и висине нето зараде утврђене овим јавним позивом.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

     одржавања и обнављања јавне инфраструктуре:

уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже и других објеката од општег интереса, уређење месних заједница, уређење ромских насеља – побољшање услова становања и други послови;

     одржавања и заштите животне средине и природе:

санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија – локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:

     привредна друштва

     предузетници

     удружења грађана која имају регистровану привредну делатност

Услови

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да оствари под условом да:

     запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава или незапосленог у стању социјалне потребе;

     је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику активности јавног рада (термин план);

     је измирио уговорне обавезе према Општини Житиште, осим за обавезе чија је реализација у току.

Документација за подношење пријаве:

     пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;

     фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар;

     фотокојију решења надлежног органа  о упису у регистар привредних делатности (удружења);

     мишљење локалног савета за запошљавање или мишљење надлежног органа територијалне аутономије или локалне самоуправе о оправданости извођења јавног рада, уколико подносилац пријаве располаже истим;

     доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење јавних радова сопствених средстава.

Општина Житиште задржава право да тражи и друге доказе, релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, на писарници Општинске управе Житиште или путем поште на адресу: Општина Житиште – Локални савет за запошљавање, Цара Душана 15, 23210 Житиште, на прописаном обрасцу који се може добити у  организационој јединици Национaлне службе у испостави Житиште  или преузети на сајту www.zitiste.rs.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу провере пријаве за спровођење јавног рада.

Провера поднетих пријава

Локални савет за запошљавање општине Житиште врши проверу поднетих пријава, односно проверу испуњености услова јавног позива и приложене документације.

Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним позивом неће се даље разматрати.

Одлука о одобравању спровођења јавних радова

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси Председник општине Житиште, уз претходно мишљење Локалног савета за запошљавање.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник општине Житиште и послодавац извођач јавног рада закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:

     уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време

     средство обезбеђења уговорних обавеза

     картон депонованих потписа и

     термин план – уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужина трајања пројекта.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду.

Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 30 дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

  1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

     две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са меничним овлашћењем.

  1. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

     две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац – извођач јавног рада у обавези је да:

     запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи у радном односу  најмање у дужини трајања уговорене обавезе. У случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у обавези да, у року од 30  дана од дана престанка радног односа, заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим лицем за простало време трајања уговора;

     организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;

     месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на текући рачун лица;

     месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;

     Општини Житиште доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу јавног рада;

     Општини Житиште доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове зараде;

     Општини Житиште омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;

     обавести Општину Житиште о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

У случају да послодавац извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у организационој јединици Националне службе у испостави Житиште,  тел: 023/821-044 или на сајту www.zitiste.rs.

Рок за подношење пријаве за јавне радове је 29.06.2015.године у 12 часова .

 

 

ПРИЈАВА

Документа

Scroll to Top