Search

САЗИВ ЗА 19. (ДЕВЕТНАЕСТУ) СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ OПШТИНЕ ЖИТИШТЕ, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА 7. СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ (ПЕТАК)

 

bridge media | Jordan 1 Retro High OG University Blue (PS) – AQ2664-134

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Председник Скупштине oпштине Житиште
Број: I-06-65/2018
Дана: 3.9.2018. године
Ж и т и ш т е

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи (,,Службени лист РСброј 129/07), члана 44. Статута oпштине Житиште (,,Службени лист oпштине Житиште број 16/2008 и 20/2013) и члана 15., 64. и 65. Пословника Скупштине Општине Житиште (,,Службени лист oпштине Житиште број 40/2016) Председница Скупштине Општине Житиште дана 3.9. 2018. упућује следећи

 

С А З И В

за 19. (деветнаесту) седницу Скупштине Oпштине Житиште, која ће се одржати дана 7. септембра 2018. године (петак) са почетком у 10 часова у великој сали Скупштине Општине Житиште на другом спрату.

           За ову седницу предлажем усвајање записника са претходне седнице и следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину са Предлогом закључка
 2. Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Житиште за 2018.
 4. Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Житиште за период 1-6/2018
 5. Одлука о приступању изради Локалног енергетског плана Општине Житиште 2019-2020
 6. Предлог Одлуке измени и допуне о максималном броју запослених на неодређено време у Општини Житиште за 2017. годину
 7. Одлука о измени и допуни Кадровског плана Општинске управе Житиште за 2018.годину
 8. Одлука о покретању поступка за прибављање непокретности КП број 645/16 уписаних у лист непокретности број 1102 КО Равни Тополовац и КП број 645 /17 уписаних у лист непокретности број 175 КО Равни Тополовац у јавну својину Општине Житиште непосредном погодбом уз накаду за потребе проширења месног гробља
 9. Одлука о одређивању назива улица, тргова и засеока на територији Општине Житиште
 10. Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке и одвођења вода
 11. Одлука о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини ОпштинеЖитиште прикупљањем писмених понуда  
 12. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за процену додатне образовне, здравствене и социјалне подршке деци и ученицима
 13. Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора основне школе ,,Свети Сава “ Житиште  
 14. Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Милош Црњански“ Српски Итебеј
 15. Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе ,,Никола Тесла“ Банатско Карађорђево
 16. Решење о престанку мандата председника Управног одбора Центра за социјални рад и именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад Житиште
 17. Одлука о разрешењу и именовању члана Савета за координацију радних тела које оснива Скупштина Општине, Општинско веће Општине Житиште и Председник Општине Житиште
 18. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за административно мандатна питања СО Житиште

Председника Скупштине Општине Житиште

Драгана Петковић с.р.

 

Напомена : материјал за прву тачку дневног реда доставља вам се у електронском облику на CD, a исти вам је достављен и путем електронске поште

    

      

Поштовани одборници и одборнице,

Материјал за седницу вам се доставља у року краћем од 7 дана из разлога хитности. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину је добио потребну сагласност надлежног Министарства пољопривреде, те је неопходно у што краћем року наставити све радње и поступке који произилазе из доношења истог. Седница Општинског већа Општине Житиште на којој је утврђен Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету Општине Житиште за текућу 2018. годину одржана је дана 3.9. 2018. године, а како је доношење ове одлуке као и Одлуке о максималном броју запослених, неопходно за несметано функционисање предузећа установа и организација, а првенствено Предшколске установе ,,Десанка Максимовић“ то сматрамо да је потребно Одлуке донети у што краћем року .

Председница Скупштине Општине Житиште

Драгана Петковић

 

Документа

Scroll to Top