Search

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ У ВЕЗИ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2023. – КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

 

На основу члана 2. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Србије број 129/07, 47/2018) члана 71. Статута Општине Житиште – пречишћен текст (Службени лист Општине Житиште број 10/2019) и чланова 4. 7. и 8. Oдлуке о врстама прописа које доноси Скупштина Општине Житиште за које је обавезна јавна расправа и поступаку и начину спровођења јавне расправе (Службени лист Општине Житиште број 2/2018) у општини Житиште дана. године објављен је јавни позив и отворена јавна расправа увези доношења Одлуке о буџету Општине Житиште за 2023. Дат је на увид јавности део Нацрта Одлуке о буџету Општине Житиште за 2023. године – капитални пројекти – Табела 2. Преглед капиталних пројеката у периоду 2023-2025. Позив је објављен на званичној интернет презентацији општине Житиште као и на огласним таблама месних заједница Општине Житиште.

Јавна расправа је трајала почев од дана 25. новембра 2022. године до дана 9. децембра 2022. године.

У наведеном периоду су се могли упутити предлози, сугестије, примедбе као и тражити обавештења у вези са нацртом предлога капиталних инвестиција за наредну годину.  

         У току трајања јавне расправе општинској управи је упућена примедба на нацрт предлога капиталних пројеката од стране председника Савета Месне заједнице Торда који је предложио да се у капиталне инвестиције увртсти изградња фискултурне сале у дворишту основне школе у Торди ( са израдом пројектне документације) у 2023.години у вредности од 50.000.000,00динара (једина школа у општини, која нема никакву салу,простор за фискултуру и на тај начин ученици нису у ситуацији већ годинама да обављају физичко васпитање). Затим да се уврсти замена дотрајалих прозора и врата у Дому културе у Торди (што је започето средствима мађарске владе) у износу од око 1,500.000,00 динара као и реконструкција уличног пута у улици Чаки Лајоша у Торди, уређење атарских путева у K.О. Торда као и изградња бетонске стазе и осветлења око рибњака у Торди.

         Такође у току јавне расправе општинској управи је упућена и примедба на нацрт предлога капиталних пројеката од стране председника Савета Месне заједнице Нови Итебеј који је предложио да се у капиталне инвестиције уврсти реконструкција моста преко канала Бегеј се води као наставак некатегорисаног пута KО Нови Итебеј 1216 непосредно пре скретања за насеље Нови Итебеј затим повезивање улица Сутјеска у Новом Итебеју и Kарађорђева у Српском Итебеју, као и Петефи Шандора и Војводе Kнићанина укупне деонице ова два путна правца су око 400м као и реконструкције путева и улица у насељеним местима за пресвлачење паркинга и платоа код дома културе из правца улице Маршала Тита, реконструкција спортских терена, која се већ 4. године кандидује као пројекат, од 2021, су се стекли и сви услови за њену реконстукцију, јер се налази у стању када је готово немогуће њено коришћење, инвестиционо одржавање зграде месне заједнице, где прокишњава кров и отпадају делови фасаде, и развој туристичке инфраструктуре улагањем у рибњак.

           Сви пристигли захтеви су разматрани и узети у обзир и у складу са реалним средствима у буџету јединице локалне самоуправе приступиће се реализацији истих предлога капиталних инвестиција у наредном периоду.

    

      Овај извештај доставити уз Нацрт предлога Одлуке о буџету Општине Житиште за 2023. годину Општинском већу Општине Житиште као предлагачу Одлуке о буџету и објавити на званичној интернет презентацији општине Житиште

Република Србија
   АП Војводина
   Општина Житиште
   Одељење за буџет финансије и трезор ОУ Житиште
   Број: I-020-   /2022
   У Житишту дана : 13. 12. 2022.

         Извештај сачинило    Одељење за буџет финансије и трезор ОУ Житиште

Документа

Scroll to Top