Search

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Oпштина Житиште
КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉ. ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Број: IV 320-50/2015
Дана: 17. 09. 2015.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Житиште, упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:

       функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Житиште,

       објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Житиште,

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Житиште за 2016. годину, до дана 30.октобра 2015. године.

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

 

 

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури:

  1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури;
  2. Извод из јавне евиденцији о непокретности уколико је инфраструктура укњижена, а у случају да инфраструктура није укњижена у јавну евиденцију о непокретности потребно је доставити доказ о власништву на инфраструктури (грађевинска, односно употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену вредности друштвеног капитала, односно извод из пописа основних средстава);
  3. Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре (вишегодишњи засади морају бити „у роду“, а објекти „у функцији“), са наведеним катастарским парцелама или деловима катастарских парцела на којима се налази инфраструктура.
  4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу );
  5. Сагласност/одобрење Министарства пољопривреде и заштите животне средине на инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године;

 

 

II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња:

 

  1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња;
  2. Доказ о регистрованој фарми – Решење о утврђивању ветеринарско санитарних услова или доказ о Регистрованом пољопривредном газдинству са 15 уматичених млечних крава – Уверење о уматиченим животињама издато од Института за сточарство Београд, а за АP Војводину од Pољопривредног факултета у Новом Саду – департман за сточарство (са припадајућимлистингом бројева животиња на које се односи уматичење);
  3. Доказ о здравственом стању животиња – прибавља се од ветеринарске станице из кога се види врста, категорија и бројно стање животиња;
  4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу).

Лица заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре требало би да доставе Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције Комисији за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Житиште, са наведеним катастарским парцелама које су предмет захтева, ради благовременог изласка инспекције на терен и израде Записника Републичке пољопривредне инспекције, који је саставни део документације коју треба доставити до 30. октобра 2015. године.

Напомиње се лицу које доказује право пречег закупа по основу узгоја и држања животиња по основу 15 уматичених млечних крава, да се кравом сматра женка говеда од 24 и више месеци старости, која није напустила имање.

Сва документација мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу), оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу. За лице за које Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Житиште утврди да је доставило благовремену и исправну документацију за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња. Републички ветеринарски инспектор на захтев Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Житиште утврђује број условних грла записнички у складу са капацитетом из решења о утврђивању ветеринарско санитарних услова.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова, у згради општине Житиште, Цара Душана 15,  први спрат, канцеларија бр. 23.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 30. октобар 2015. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури за 2016. годину“ или „Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња за 2016. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Житиште, на адресу:

Општина Житиште, Цара Душана 15,  23210 Житиште

За Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Све потребне информације можете добити на телефоне 023/821-304, или лично у соби бр. 23 (  I  спрат ) Општина Житиште, Цара Душана 15, Житиште.

Овај јавни позив објавити у Службеном листу Општине Житиште, Радио 216, огласним таблама у месним канцеларијама (заједницама) као и на сајту Општине Житиште.

                   

 

  Комисијa за израду годишњег програма заштите,

уређења и коришћења пољопривредног земљишта

                             у државној својини

Документа

Scroll to Top