Search

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У 2016. ГОДИНИ

ЗБОГ ВЕЛИКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ СУГРАЂАНКИ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У 2016. ГОДИНИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА СА ПОТРЕБНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ПРОДУЖУЈЕ СЕ ДО 10. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ.

 

На основу Одлуке о економском оснаживању жена у локалној заједници, број I-020-8/2016 од 19.02.2016.године (Службени лист општине Житиште, број 4/2016), Комисија за утврђивање права на финансијску подршку женама на територији општине Житиште (у даљем тексту: Комисија) расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У 2016. ГОДИНИ

Предмет Јавног позива јесте додела финансијске подршке женама у циљу побољшања њиховог економског положаја.

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право на финансијску подршку имају жене које имају пребивалиште на територији општине Житиште уколико испуњавају следеће услове:

 • Да су незапослена лица која желе да покрену пољопривредну производњу, односно покретање сопственог бизниса или
 • Да су носиоци пољопривредних газдинстава или чланице пољопривредног газдинства,  да су предузетнице односно власници привредних друштава.

Право на финансијску подршку жене у циљу побољшања економског положаја могу да остваре уколико до сада нису користиле друге државне помоћи за исти материјал и/или опрему, односно да нису добиле подршку из локалног, покрајинског или републичког буџета у последњих годину дана за исти материјал и/или опрему за коју аплицирају.

Финансијска помоћ се одобрава као једнократна и бесповратна. Износ финансијске помоћи не може бити већи од 200.000,00 динара.

Право на финансијску помоћ може остварити незапослена жена која жели да покрене пољопривредну производњу (као носилац пољопривредног газдинства или члан пољопривредног газдинства) или жена која жели да постане предузетник или власник привредног друштва, жена која је носилац пољопривредног газдинства или жена која је предузетник односно власник привредног друштва. Средства за оснаживање жена у локалној заједници могу да остваре за:

 • Покретање пољопривредне производње (у области повртарства, воћарства, живинарства, пчеларства, сточарства, ратарства и  друго)
 • Покретање предузетништва или привредног друштва (набавка машина, опреме, репроматеријала и друго)
 • Набавку опреме и/или материјала предузетницама и власницама привредног друштва

Добијена средства се могу користити искључиво за набавку материјала и опреме која је неопходна за покретање производње, односно да се одржи и надогради постојећа производња или регистрована делатност.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Попуњен Захтев за економско оснаживање жена у локалној заједници за 2016. годину;
 2. Фотокопију личне карте или очитану личну карту (уколико је нова лична карта са чипом);
 3. Доказ о власништву, корисништву или закупу земљишта, објекта (дела објекта) на територији општине Житиште;
 4. Оверену изјаву да неће отуђити опрему и/или материјал (оверена од стране надлежног органа);
 5. Предрачун или понуду за набаку опреме и/или  материјала;
 6. Уверење са евиденције Националне службе за запошљавање уколико је лице незапослено;
 7. Фотокопија надлежног органа о упису у регистар, за лице које је носилац пољоприведног газдинства или чланица пољопривредног газдинства(Управа за трезор), односно предузетник/правно лице (АПР).

Документација која се преда Комисији уз захтев се не враћа, већ се чува у архиви.

Заинтересована лица подносе захтеве са потребним доказима Комисији  за утврђивање права на финансијску подршку женама на територији општине Житиште у затвореној коверти.

Захтеви се достављају у писарницу Општине Житиште или путем поште на адресу:

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ

КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЖЕНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

ЦАРА ДУШАНА 15

23210 ЖИТИШТЕ

СА НАЗНАКОМ „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ – ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА“

Рок за подношење пријава са потребном документацијом је до 01.04.2016. године.

Пријаве поднете након предвиђеног рока неће се разматрати.

Захтев се може преузети на писарници општине Житиште – ул. Цара Душана бр. 15, у Mесним канцеларијама и Месним заједницама на територији општине Житиште, као и на сајту општине Житиште www.zitiste.org.rs

Јавни позив објавити на огласној табли општине Житиште,на огласним таблама Месних заједница и Месних канцеларија на територији општине Житиште, као и на сајту општине Житиште www.zitiste.org.rs 

Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Комисија за утврђивање права на финансијску подршку женама на територији општине Житиште
Број: II-401-34/2016
Датум: 15.3.2016. године

 

ЗАХТЕВ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОЖ У 2016. ГОДИНИ 
Прилог уз Захтев – САГЛАСНОСТ – ИЗЈАВА – када је у питању коришћење земљишта
Прилог уз Захтев – САГЛАСНОСТ – ИЗЈАВА – када је у питању коришћење објекта/просторија

*Напомена: Под набавком материјала (репроматеријала) подразумева се набавка материјала који ће се користити за уређење, тј. привођење намени простора за обављање предметне делатности.

Све информације и подршку приликом попуњавања Захтева можете добити у канцеларији број 24, Општина Житиште, ул. Цара Душана 15, Житиште.

Документа

Scroll to Top