Search

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ЈЕДНОКРАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број:129/07),  члана 42. Статута Општине Житиште („Сл. лист Општине Житиште“ број:16/2008 и 20/2013), Одлуке о буџету Општине Житиште („Сл.лист Општине Житиште“ број: 36/2015) и Одлуке о студентским стипендијама и једнократној финансијској помоћи студентима („Сл. лист Општине Житиште“ бр. 4/2016),  Одељење за друштвене делатности Општинске управе Житиште дана 29.2.2016. године

р а с п и с у ј е

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
И ЈЕДНОКРАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА

Одлука о студентским  стипендијама и једнократној финансијској помоћи дефинише:
   1.  Право на студентску стипендију која се исплаћује у 10 једнаких месечних рата у школској години.
   2.  Право на једнократну финансијску помоћ за редовне студенте слабијег материјалног стања у току школске године.

I      УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТУДЕНТСКУ СТИПЕНДИЈУ

Услови за остваривање права на стипендију за студенте високошколских установа су:

 1. да су студенти студија првог степена (основне академске студије и основне струковне студије) или студија другог степена (мастер академске или специјалистичке студије );
 2. да су држављани Републике Србије;
 3. да имају пребивалиште на територији општине Житиште најмање годину дана до дана расписивања конкурса;   
 4. да су студенти чије се студије финансирају из буџета Републике Србије;
 5. да су студенти најмање друге године на некој од високошколских установа чији је оснивач Република Србија;
 6. да имају успех са најнижом просечном оценом  8,50  током студија уз услов давања године за годину и остварених најмање 48 бодова по Европском систему преноса и акумулације бодова (у даљем тексту ЕСПБ) по години студија;
 7. да истовремено не примају више стипендија из општинског, градског, републичког буџета или из средстава других правних лица која су корисници буџета.

 

Потребна документа која се достављају уз пријаву:

 1. уверење о држављанству РС;
 2. уверење о пребивалишту издато у МУП-у Републике Србије;
 3. фотокопија личне карте (извод из читача) студента;
 4. потврда факултета о висини просечне оцене свих положених испита током студирања за све претходне године студирања;
 5. потврда факултета о броју остварених ЕСПБ бодова по години студирања, за све претходне године студирања;
 6. потврда факултета да је студент чије се студије финансирају из буџета  Републике Србије први пут уписао одређену годину студија у школској години  у  којој је објављен конкурс и да је стицао услов давања године за годину;
 7. изјава подносиоца пријаве која је оверена у општини или суду, да није корисник других општинских, градских, републичких стипендија или стипендија из средстава других правних лица која су корисници буџета, или уколико је  корисник, да ће се по добијању ове општинске стипендије одрећи других стипендија.

II   УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НАЈЕДНОКРАТНУ ФИНАНСИЈСКУ
ПОМОЋ  СТУДЕНТИМА

Једнократна финансијска помоћ студентима додељује се као помоћ студентима слабијег материјалног стања, а у оквиру расположивих буџетских средстава предвиђених за ту намену.
         Студентима слабијег материјалног стања у смислу ове одлуке сматрају се студенти из породице у којима су приходи по члану домаћинства до 15.000,00 динара.

Услови за остваривање права на једнократну финансијску помоћ:

 1. да су студенти студија првог степена (основне академске студије и основне струковне студије) или студија другог степена (мастер академске или специјалистичке студије );
 2. да су држављани Републике Србије;
 3. да имају пребивалиште на територији општине Житиште најмање годину дана до дана расписивања конкурса;
 4. да су студенти најмање друге године на некој од високошколских установа чији је оснивач Република Србија;

Потребна документа која се достављају уз пријаву:

 1. уверење о држављанству РС;
 2. уверење о пребивалишту издато у МУП-у Републике Србије;
 3. фотокопија личне карте (извод из читача) студента;
 4. потврда факултета да је студент  први пут уписао одређену годину студија у школској години у  којој је објављен конкурс;
 5. изјава подносиоца пријаве која је оверена у општини или суду, да није корисник других општинских, градских, републичких стипендија или стипендија из средстава других правних лица која су корисници буџета;
 6. уверење о просечном месечном приходу по члану породице за месец који претходи месецу у којем се расписује конкурс (издато од стране Службе друштвене бриге о деци Одељења за друштвене делатности).

III     РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана, од дана објављивања конкурса, а датум предаје пошти пријаве са документацијом сматра се датумом предаје Одељењу за друштвене делатности ОУ Житиште.

Писмене пријаве са потребним документима  достављају се лично или на адресу:

Општинска управа Житиште

Одељење за друштвене делатности

Цара Душана 15

23210  Житиште

КОНКУРС   је отворен од     29.2.2016.   до   14.3.2016.  године

Непотупне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Комисија за ученичка и студентска питања по поднетим пријавама одлучиће о правима из Одлуке у року од 15 дана од закључења Конкурса.

  

Република Србија – АП Војводина
Општина Житиштe
Општинска управа Житиште
Одељење за друштвене делатности
Број: III-03-67-1/2016
Датум: 29.2.2016.године
Ж  И  Т  И  Ш  Т  Е

Руководилац Одељења за
друштвене делатности
мр Светлана Бабић с.р.

Документа

Scroll to Top