Search

РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ – 11.8.2022. ГОДИНЕ

 

Ранг листу можете преузети ОВДЕ

 

Сви кандидати који су позвани на тестирање и разговор, дужни су да Пописној комисији предају следећу документацију:

–   Фотокопију личне карте или очитану личну карту или фотокопију пасоша;

–   Фотокопију дипломе или потврде образовне установе о стеченој стручној спреми или оригинал на увид;

–   Уверење о некажњавању (издаје МУП-не старије од 6 месеци);

–   Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага (издају основни судови-не старије од 6 месеци).

Напомена: уколико је кандидат поднео захтев за издавање уверења у МУПу или суду, али још увек није добио документ, дужан је да приложи доказ о поднетом захтеву, а уверење може доставити комисији накнадно, пре почетка обуке.

Незапослени кандидати, поред наведене документације доносе и:

–   Потврду Националне службе за запошљавање којом се доказује да је кандидат у тренутку пријаве на њиховој евиденцији ( потврду је потребно извадити након попуњавања електронске пријаве или најкасније до дана предаје документације), или

–   Потврду надлежне филијале фонда ПИО да кандидату у тренутку пријаве не тече стаж осигурања. Ову потврду доносе студенти и друга лица која нису радно ангажована и нису пријављена Националној служби за запошљавање.

Старосни пензионери доносе:

–    Фотокопију последњег пензионог чека, или

–    Фотокопију решења о пензији

Запослени са непуним радним временом доносе:

–   Фотокопију важећег уговора или потврду послодавца о запослењу (са наведеном дужином радног времена)

Запослени са пуним радним временом доносе:

–   Фотокопију важећег уговора или потврду послодавца о заснивању радног односа са пуним радним временом.

Напомена: Сва лица запослена у аутономној покрајини или јединицама локалне самоуправе у обавези су да прибаве Сагласност послодавца за додатни рад ван радног времена код другог послодавца и приликом потписивања уговора исту доставе у оригиналу.

Ако се увидом у документацију установи да је кандидат у пријави навео нетачне податке, број бодова ће бити коригован и кандидат ће бити поново рангиран, у ком случају може бити и искључен из даљег изборног поступка.

Уколико кандидат до термина који је комисија одредила не преда тражену документацију или се увидом у исту установи да не испуњава предвиђене опште услове, искључује се из даљег изборног поступка.

Уколико се у предвиђеном термину кандидат не јави пописној комисији сматраће се да је одустао од рада у Попису.

Документа

Scroll to Top