Search

ЈАВНОСТ РАДА СО ЖИТИШТЕ

 

IX  ЈАВНОСТ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

Члан 128.

Седнице Скупштине су јавне.

Изузетно, Скупштина може одлучити, пре утврђивања дневног реда, на предлог председника Скупштине, председника општине или најмање пет одборника да седница не буде јавна, или да се само о појединим питањима расправља и одлучује без присуства јавности, из разлога безбедности и других разлога утврђених законом.

Одлука о овом предлогу доноси се без претреса.

Члан 129.

Рад на седници која није јавна, сматра се тајном и материјали са те седнице не могу се објавити.

Скупштина може одлучити да објави кратак извештај о раду са седнице која није јавна.

Члан 130.

Јавним седницама могу присуствовати грађани у броју који неће ометати рад седнице и који је могућ с обзиром на расположиви простор.

Присутни грађани не смеју да ремете ред на седници.

Члан 131.

Акредитовани новинари могу присуствовати свим јавним седницама Скупштине.

Кад акредитовани новинар злоупотреби своја права или грубо повреди ред на седници или правила пристојности, председник Скупштине удаљиће га са седнице, а може донети и одлуку да то лице не може вршити права која му по овом Пословнику припадају. У том случају обавестиће се предузеће или редакција чији је новинар и замолиће се да упуте другог новинара.

Информације о раду СО Житиште можете погледати и на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности www.poverenik.rs   Информатор  – Јединствени информациони систем информатора о раду са претрагом Скупштина Општине Житиште 
Ако желите да поставите питање одборнику СО Житиште исто можете учинити и путем обрасца 
 

Документа

Scroll to Top