Search

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА

На основу Одлуке о буџету  АП Војводине за 2014.годину, а по Уговору о регресирању превоза студената који је под бројем 114-451-985/2014-03 од 23. априла 2014. године, закључен између АП Војводине – Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој и општине Житиште, Одељење за друштвене делатности Општинске управе Житиште објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУУ ШКОЛСКОЈ 2014/2015 ГОДИНИ

ЗА ПЕРИОД : ОКТОБАР, НОВЕМБАР И ДЕЦЕМБАР 2014.године

Право на регресирање трошкова превоза имају студенти високошколских установа, који кумулативно испуњавају следеће услове из члана 3. Уговорa о регресирању превоза студената из буџета АП Војводине број: 114-451-985/2014-03 од 23. априла 2014. године :

Имају пребивалиште на територији општине Житиште,

свакодневно путују на међумесној релацији од места становања до високошколске установе

школују се на терет буџета,

први пут уписују годину студија

нису корисници услуга смештаја у студентским центрима и

нису корисници студентских стипендија и кредита Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација.

Рок за подношење захтева је од 01.10.2014. до 30.11.2014. године.

Уз захтев за остваривање права на регресирање трошкова превоза студената у међуменсном саобраћају, студент подноси:

1.       Личну изјаву (образац изјаве се добија у Општинској управи):

да није корисник услуга смештаја  у студентским центрима

да није корисник студентске стипендије и кредита Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичког  фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студенатУниверзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација.

2.       Фотокопију важеће личне карте односно штампане податке са електронске личне карте

3.       Потврду високошколске установе у којој јасно мора да буде назначено

           -да студент први пут уписује годину студија

            – да се студент школује на терет буџета 

4.       Фотокопија легитимације и купонастудентске месечне карте.

            Захтеви се предају  у Општинској управи општине Житиште, Одељење за друштвене делатности – Житште, Цара Душана бр.15.

            Небалговремени и непотпуни захтеви неће се узимати у разматрање.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Бранко Љубоја

Документа

Scroll to Top