Search

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА

На основу члана 4. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи (у даљем тексту Правилника) и члана 1. Решења о образовању комисије за избор корисника новчане помоћи за економско оснаживање и осамостаљивање породица избеглица и интерно расељених лица број II553-19/2015 од 18.06.2015. године, Комисија за избор корисника (у даљем тексту  Комисија), расписала је

 

                                      

                                

Ј А В Н И  П О З И В

за доделу средстава за економско оснаживање кроз доходовне активности избегличких породица

Члан 1.

            Помоћ може бити додељена породицама избеглица, којe имају боравиште/пребивалиште на територији општине Житиште (у даљем тексту: Општина), а неопходна им је помоћ за економско оснаживање, кроз доходовне активности и којe испуњавају прописане услове за избор корисника (у даљем тексту: Корисник).

            Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се у роби и материјалу за економско оснаживање породица избеглица, у максималном износу до РСД 200.000,00 (двестотинехиљада динара), по породичном домаћинству Корисника.

.

 

 

Члан 2.

Кориснику и члановима његовог породичног домаћинства може бити додељена Помоћ под следећим условима:

-да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије/добијено решење о пријему у држављанство Републике Србије или им је статус избеглице престао (обавезно за подносиоца пријаве);

-да имају имају боравиште/пребивалиште на територији Општине;

-да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;

-да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;

-да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;

-да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:

– За пољоприведну делатност и сточарство да је власник или закупац земљишта и/илипомоћних објеката;

– За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ћеобављати делатност и

– За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

 

Члан 3.

Ред првенства за избор Корисника утврђује се на основу броја бодова које Корисниккао подносилац пријаве оствари, а према следећим мерилима:

1) Да активност за коју је помоћ тражена доприноси економском оснаживањупородичног домаћинства                                                                                             – 10 бодова

2)Да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националнеслужбе за запошљавање                                                                                                         – 10 бодова

3) Да има претходно искуство у обављању активности                                            – 10 бодова

4) Да поседује знање и вештине за обављање активности                               – 10 бодова

5) Да има регистровану делатност                                                                               – 20 бодова

6) Да покреће активност                                                                                     – 20 бодове

7) Једнородитељаско домаћинство/породица са дететом/децом до 18 година и /или

студентом до 26 година                                                                                                  – 10 бодова

8) Жена носилац домаћинства                                                                            – 10 бодова

Члан 4.

            Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија за избор корисника новчане помоћи за економско оснаживање и осамостаљивање породица избеглица и интерно расељених лица (у даљем тексту Комисија), на основу поднетог захтева и документације. Проверу захтева и документације на терену врши Комисија.

Уколико се појаве нови и важни елементи везани за претходно обрађен захтев, Комисија задржава право на поновно разматрање захтева.

Члан 5.

Корисник као подносилац Пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:

1) попуњен образац Пријаве;

2) фотокопију важеће избегличке легитимације или решење о престанку статуса избеглице (обавезно за подносиоца Пријаве, а за остале чланове уколико су били у статусу);

3) фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (не односи се на лица која имају важеће избегличке легитимације);

4) решење о пријему у држављанство Републике Србије или доказ о поднетом захтеву за пријем у држављанство (не односи се на лица са личном картом);

5) извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;

6) уверење надлежног органа о пребивалишту/боравишту лица;

7) изјаву оверену код надлежног органа овере да подносилац Пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;

8) доказ о приходима:

    (1) уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености, уколико се ради о незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за запошљавање – (изјава оверену код надлежног органа овере да је лице незапослено и да нема примања;

    (2) уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;

    (3) потврда послодавца о висини примања за месец који претходи месецу подношења Пријаве на Јавни позив за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена у органу управе или суду да подносилац Пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене приходе;

     (4) чек од пензије за месец који претходи месецу подношења Пријаве или уколико лице не остварује примања по основу пензије – изјава оверену код надлежног органа овере да лице не остварује примања по основу пензије ни у Републици Србији, ни у трећој држави;

9) доказ о школовању – потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;

10) доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју  – решење/потврда надлежног органа;

11) решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;

12)  код једнородитељских породица прилаже се потврда о смрти брачног друга;

решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства; решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену код надлежног органа овере да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

13) потврда претходног послодавца, фотокопија радне књижице или изјава оверена код надлежног органа овере да лице има потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;

14) потврда да је  Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националнеслужбе за запошљавање;

15) доказ да има регистровану делатност;

16)  доказ да покреће активност:

         (1)  да је регистровао и покреће нову активност,

         (2) изјава да покреће активност (ако није регистровао нову активност коју покреће).

Оглас је отворен од 31.07.2015. године до 31.08.2015. године.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева.

          Захтеви који су неблаговремени, непотпуни и поднети од стране неовлашћеног  лица, Комисија неће разматрати.

          

          Корисници  који буду одабрани на предметном конкурсу, биће у  обавези да накнадно доставе доказ о предузетом правном послу који се односи на куповину и набавку средстава за економску активност (угoвор, предрачун…..)

                                                     

 

 

Члан 6.

 

             Породицом, односно породичним домаћинством у смислу Правилника, сматрају се сви чланови породице између којих постоји сродство до трећег степена, између којих постоји законска обавеза издржавања и који живе у заједничком домаћинству.

            Самохрани родитељ, у смислу Правилника, јесте родитељ који са дететом/децом рођеном у браку или ван брака живи у непотпуној породици, односно ако је други родитељ умро, проглашен за умрлог, непознат или ако му је непознато пребивалиште, односно боравиште дуже од шест месеци и очигледно је напустио породицу.

           

 

Члан 7.

Koмисија усваја предлог листе корисника која се објављује на огласној табли Општине и месних канцеларија.

На предлог листе корисника подносилац захтева може уложити приговор Комисији преко писарнице Општине, у року од 8 дана од дана објављивања предлога листе.

После провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, Комисија доноси одлуку о коначној листи која се објављује на огласној табли Општине и месних канцеларија.

 

 

 

Члан 8.

 

На основу одлуке Комисије и коначне листе, Општина и корисник Помоћи закључују уговор у писаној форми, којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора, као и рок у коме је корисник Помоћи обавезан да преузету Помоћ не сме отуђити или на други начин располагати предметима који су додељени овим конкурсом најмање две године.

Власник додељене Помоћи до преузимања од стране корисника је Општина.

Право и обавезу контроле наменског и рационалног коришћења додељене Помоћи има Општина.

 

Република Србија                                                        Председник Комисије

АП Војводина                                                                   Никола Штула

Општина Житиште

Број:II-553-19/2015

Дана: 31.07.2015

 

ПРАВИЛНИК 
ЗАХТЕВ

 

       

Документа

Scroll to Top