Search

У сарадњи с локалним самоуправама, НИС а.д. Нови Сад (НИС) расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу финансијских средстава за реализацију пројеката из области спорта, културе, заштите животне средине, науке и социјалне заштите, који ће се реализовати на територијама градова Београд, Нови Сад, Панчево, Зрењанин, Ниш, Чачак и општина Кикинда, Нови Бечеј, Кањижа, Житиште и Србобран. Позивамо вас да учествујете на Конкурсу који ће вам пружити прилику да остварите своје циљеве и допринесете развоју своје локалне заједнице.

 

 

 

Предмет Конкурса

Са циљем да се унапреди квалитет живота у локалним заједницама у којима компанија послује, а у духу корпоративне друштвене одговорности и препознавања потребе за повезивањем локалне заједнице и значајних привредних субјеката, НИС пружа подршку реализацији пројеката из следећих области, дефинисаних стратегијом друштвене одговорности компаније:

 • Енергија спорта: промоцијa спорта и здравог начина живота, доступност спортских садржаја, укључивање деце, младих и других осетљивих група у спортске активности у локалним заједницама
 • Култура без граница: развој и обогаћивање културних садржаја у локалним заједницама, подршка културним програмима и манифестацијама, активности усмерене ка едукацији и подизању свести
 • Енергија знања: подршка развоју науке, укључујући промоцију и популаризацију науке, истраживања,
 • Помоћ социјално угроженим групама: подршка пројектима усмереним ка смањењу сиромаштва, укључивању маргинализованих група, развоју социјалних услуга у заједници
 • Заштита животне средине: едукација и подизање свести, активности са циљем решавања конкретних проблема у локалним заједницама.

Предност на конкурсу имаће пројекти који пружају подршку и подстичу младе људе да остваре свој потенцијал, као и пројекти који подразумевају реконструкцију или адаптацију простора или јавне површине од великог значаја и вредности за читаву заједницу.

Општи услови за учешће на Конкурсу

Ко може да се пријави: право учешћа на Конкурсу имају регистрована удружења грађана, спортска удружења, струковна удружења, локалне институције и фондације са седиштем на територијама градова: Београд, Нови Сад, Панчево, Зрењанин, Ниш и Чачак и општина: Кикинда, Нови Бечеј, Кањижа, Житиште и Србобран. Носилац пројекта мора да буде једно удружење, институција или фондација, у случају да се пројекат спроводи партнерски.

Једино апликанти са територија наведених општина и градова могу бити носиоци пројекта, али оне за партнере могу имати организације и установе са територија других општина и градова у Србији.

Неформалне групе, појединци, предузећа и профитне организације немају право пријављивања на Конкурс.

Свако удружење или локална институција могу пријавити само један пројекат за реализацију у 2015.години.

Минималан износ за финансирање пројекта износи 300.000 динара.

Основни критеријуми за доделу донација:

 • Пројектне активности реализују се искључиво на територијама градова: Београд, Нови Сад, Панчево, Зрењанин, Ниш и Чачак и општина Кикинда, Нови Бечеј, Кањижа, Житиште и Србобран
 • Пројекат се односи на једну или више области дефинисане НИС стратегијом друштвене одговорности, а које су наведене у циљевима овог Конкурса
 • Пројектне активности се односе на конкретна и мерљива унапређења физичких услова за дугорочни развој приоритетних области конкурса са потенцијалом да донесу ширу добробит за читаву локалну заједницу, а не само за одређену групу
 • Пројектне актвности директно укључују и подстичу младе људе да унапређују развој читаве заједнице
 • Пројекат доприноси трајним променама у заједници и предвиђа јасан план одрживости након завршетка финансирања од стране НИС.

Кроз Конкурс се неће подржавати:

 • активности усмерене ка промоцији политичких странака или ставова
 • активности усмерене ка стицању профита
 • индивидуална спонзорства за учествовање у радионицама, семинарима, конференцијама или конгресима, стипендије за студирање или обуку запослених у удружењима
 • активности верских и религијских групација
 • појединачне молбе које се односе на путовања у земљи или иностранству
 • искључиво покривање трошкова смештаја и исхране појединаца или група
 • покривање трошкова смештаја, путовања и исхране ван општине у којој се пројекат реализује
 • искључиво догађаје, као што су округли столови, концерти, годишњице, излети, објављивање књига, брошура, часописа и слично
 • активности које су већ финансиране из других извора у оквиру нафтно-гасног сектора
 • покривање дуговања
 • намиривање пристиглих обавеза по основу лизинга и пасивне камате
 • куповину земље и изградњу објеката
 • куповину опреме која не служи спровођењу пројектних активности и није у вези с пројектним активностима
 • куповину возила чија употреба нема општи значај за заједницу
 • ретроактивно финансирање пројеката чија је реализација окончана
 • оперативне трошкове који прелазе 30% укупног буџета.

Увид у документацију

Пре конкурисања неопходно је да се упознате са одредбама Уговора о финансирању и Извешатаја о реализацији пројекта, јер ћете, уколико ваш пројекта буде изабран за финансирање на Конкурсу, бити у обавези да потпишете овај Уговор и да након реализације пројекта доставите Извештај у овој форми.

Изјава о прихватању обавезе је саставни део конкурсне документације и представља сагласност на Уговор и Извештај.

*НАПОМЕНА: Уговор о финансирању и Извештај о реализацији су дати само на увид и нису део конкурсне документације.

Изјава о прихватању обавезе корисника средстава
ДРАФТ Формулара за Извештавање о реализацији пројекта
ДРАФТ Тројног уговора за финансирање 2015.

Рокови и начин пријављивања

Конкурс је отворен од 05.02.2015. године до 26.02.2015. године до 16 часова.

Пројектне активности треба планирати тако да почињу од 01.јуна 2015. године.

Све активности предложене пројектом морају се реализовати до 31.12.2015. године.

За учешће на Конкурсу, потребно је послати:

 • попуњен Образац за пријаву
 • попуњен Образац буџета
 • попуњену Табелу активности
 • Скенирану Изјаву о прихватању обавезе (са потписом и печатом овлашћеног лица)

У случају да се ваш пројекат односи на унапређење физичких услова, неопходно је да доставите било коју врсту документа (сагласност, споразум и/или другу врсту писане подршке) од стране локалне самоуправе или локалне институције, којом се исте обавезују да ће вам пружити подршку за реализацују пројекта (у смислу свих неопходних дозвола за извођење радова), у случају да вам НИС одобри средства.

Образац за пријаву, Образац буџета, Табелу активности и пример Изјаве можете преузети на сајту zajednicizajedno.nis.eu

Предлози пројеката се могу поднети на два начина:

 • путем сајта

Образац за пријаву доступан је на веб сајту zajednicizajedno.nis.eu. У случају подношења предлога пројекта онлајн, потребно је поднети сву документацију на овај начин, а не путем мејла.

 • путем мејл адресе

Комплетну документацију треба послати на имејл адресу zajednicizajedno@nis.eu најкасније до 26.02.2015. до 16 часова.

Пријаву за учешће на Конкурсу подноси овлашћено лице и оно је одговорно за све податке из пријаве. Уколико се утврди да су подаци у пријави нетачни, пријава ће бити одбачена.

Напомена: Пријаве послате на било који други начин осим електронским путем (нпр. факсом, поштом, лично) или на другу адресу неће бити разматране. Комисија задржава право да затражи додатну документацију.

Пријавни формулар, Образац буџета и План активности морају бити достављени у преузетој форми (Word и Excel), док се Изјава о прихватању обавезе доставља скенирана (искључиво ПДФ). Документација достављена у било којој другој форми, која није дефинисана условима Конкурса, неће бити узета у разматрање.

Начин објављивања резултата

Резултати Конкурса ће бити објављени на сајту zajednicizajedno.nis.eu и сајтовима локалних самоуправа (Београда, Новог Сада, Панчева, Зрењанина, Кикинде, Новог Бечеја, Кањиже, Житишта, Србобрана, Ниша и Чачка) за пројекте који се реализују на њиховим територијама, до 08.05.2015. године.

Буџет, комисија и учешће грађана

Укупан буџет за пројекте по конкурсу износи 110.500.000 динара.

Буџет по локалним самоуправама:

Општина/Град

Расподела средстава

Београд

20.000.000

Ниш

5.000.000

Нови Сад

15.000.000

Панчево

15.000.000

Зрењанин

12.500.000

Кикинда

17.000.000

Нови Бечеј

4.000.000

Кањижа

5.000.000

Житиште

4.000.000

Србобран

5.000.000

Чачак

8.000.000

УКУПНО

110.500.000

Критеријуми за евалуацију пројеката

ТРАГ Фондација врши анализу свих пристиглих пријава и прави преглед са свим оним пријавама које задовољавају основне услове Конкурса.

Селекцију одабраних пројеката обавиће комисија састављена од представника НИС и представника конкретне локалне заједнице на коју се пројекат односи.

Приликом селекције, комисија ће водити рачуна о испуњености следећих критеријума:

 • Равномерна подршка пројектима из свих области које су предмет Конкурса (Енергија спорта, Култура без граница, Енергија знања, Помоћ социјално угроженим групама, Заштита животне средине)
 • Релевантност проблема којим се пројекат бави у односу на потребе локалне заједнице
 • Укљученост локалне заједнице у све фазе пројекта (учешће грађана, сарадња са локалним институцијама и друго)
 • Кохерентност постављених циљева, предложених активности и очекиваних резултата
 • Одрживост пројекта
 • Оправданост буџета у односу на предложене активности
 • Капацитет апликанта да спроведе предложени пројекат
 • Допринос пројекта унапређења физичких услова за дугорочни развој приоритетних области конкурса
 • Медијски план пројекта и видљивост активности
 • Иновативан садржај за заједницу у којој се би се реализовао пројекат
 • Значај пројекта за заједницу.

Чланови Комисије

Испред НИС а.д. Нови Сад

 • Светлана Вичерова, директор Функције за односе са јавношћу и комуникације – председник Комисије
 • Саша Тодоровић, директор Дирекције за корпоративну заштиту – члан Комисије.

Испред градова/општина

Грађани са подручја градова и општина обухваћеним конкурсом ће имати прилике да гласају за предлоге пројеката у својим градовима или општинама.

ГРАД БЕОГРАД:

 • Тања Поповић, члан Градског већа
 • Светислав Гонцић, глумац

ГРАД НОВИ САД:

 • Дејан Мандић, члан Градског већа
 • Владимир Батез, истакнути одбојкашки репрезентативац

ГРАД ПАНЧЕВО:

 • Саша Павлов, заменик градоначелника
 • Немања Ротар, директор Културног центра Панчева

ГРАД ЗРЕЊАНИН:

 • Душко Радишић, помоћник градоначелника
 • Ирена Живковић, директор Регионалног центра за друштвено-економски развој Банат

ГРАД ЧАЧАК:

 • Владимир Грујовић, начелник градске Управе за локално економски развој
 • Мићо Брковић, истакнути спортиста, првак државе и првак Балкана у бициклизму, државни репрезентативац

ГРАД НИШ:

 • Данијела Веселиновић, сарадник у Служби за послове градоначелника
 • Дејан Гоцић, глумац у Позоришту лутака

Општина КАЊИЖА:

 • Роберт Крекуша, члан општинског Већа за спорт, омладину и туризам
 • Карољ Шарњаи, директор Образовно-културне установе „Cnesa“

Општина КИКИНДА:

 • Миодраг Булајић, члан Општинског већа, задужен за мала и средња предузећа и заштиту животне средине
 • Дејан Карановић, истакнута личност из области спорта

Општина НОВИ БЕЧЕЈ:

 • Тамара Иванишевић, начелник општинске Управе
 • Агнеш Ђукичин, директор Народне библиотеке

Општина СРБОБРАН:

 • Слободанка Градинац, заменица председника Општине
 • Зоран Дудварски, члан општинског Већа задужен за спорт, омладину и туризам

Општина ЖИТИШТЕ:

 • Дијана Барнес, координатор Канцеларије за локално економски развој
 • Робертина Вукелић, дипломирани професор арапског језика и књижевности.

Сви пројекти који су задовољили критеријуме конкурса достављају се комисији НИС-а, локалне самоуправе и постављају на сајт НИС-а за гласање од стране грађана.

Комисија НИС-а и локалне самоуправе прави ранг листе својих приоритетних пројеката, а становништво (појединци) гласа по свом нахођењу.

Учешће грађана у избору пројеката

Грађани ће имати прилику да гласају за пројекте са територије свог града/општине, а за које сматрају да могу да допринесу унапређењу шире заједнице.

Сваки појединац има могућност да гласа за три различита пројекта из једне општине/града. Након завршеног гласања прави се ранг листа (од највећег до најмањег броја гласова).

Ранг листа са гласовима локалног становништва доставља се комисији за одабир пројеката. Пројекти који су најбоље оцењени од стране НИС-а, локалне самоуправе и локалног становништва улазе у ужи избор и у складу са дефинисаним буџетима се доноси коначна одлука за подршку.

Додатне информације у вези са овим конкурсом потражите на сајту НИС а.д. Нови Сад zajednicizajedno.nis.eu

Уколико имате додатна питања, молимо вас да их пошаљете на мејл адресу: zajednicizajedno@nis.eu до 20.фебруара 2015. године.

Документа

Scroll to Top