Search

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК, НОВЧАНА НАКНАДА ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ

Одељење за друштвене делатности

 

 

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ПРВО, ДРУГО, ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТО ДЕТЕ ПО РЕДУ РОЂЕЊА ПОТРЕБНИ СУ: 

 1. Захтев за признавање права на родитељски додатак  (преузимате га у Општинској управи Житиште или на овом сајту)
 2. фотокопију своје личне карте
 3. фотокопију своје оверене здравствене књижице
 4. фотокопију картице текуђег рачуна (обе стране)

 

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ МАЈКЕ ЗА ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ ПОТРЕБНИ СУ:

 1. Захтев за признавање права на матерински додатак  (преузимате га у Општинској управи Житиште или на овом сајту)
 2. фотокопија личне карте мајке (уколико се ради о чипованој исправи, неопходно је да иста буде очитана);
 3. уверење о држављанству Републике Србије мајке (не старије од шест месеци);
 4. уверење надлежног органа МУП-а којим се потврђује да мајка има место пребивалишта на територији Аутономне покрајине Војводине у трајању од најмање годину дана непрекидно до дана рођења трећег, односно, четвртог детета;
 5. изводи из матичне књиге рођених за сву децу;
 6. уверење надлежног органа старатељства о чињеници да се мајка непосредно брине о новорођеном трећем или четвртом детету, да њена деца претходног реда рођења нису смештена у хранитељску породицу или дата на усвојење као и да мајка није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења;
 7. потврда да се мајка трећег, односно, четвртог детета налази на евиденцији Националне службе за запошљавање најмање годину дана до дана рођења детета као и од дана рођења детета до дана подношења захтева, непрекидно;
 8. фотокопија валидног документа о броју активног текућег рачуна мајке.

 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦИ У КОЈОЈ СЕ РОДЕ БЛИЗАНЦИ ИЛИ ВИШЕ ДЕЦЕ

 

ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ ТРУДНИЦЕ И ПОРОДИЉЕ

 

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

 

 

 

ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА ПРЕМА ОПШТИНСКИМ ОДЛУКАМА

ЗА НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ ДОКУМЕНТА:

 1. Захтев за остваривање права на новчану накнаду за новорођенодете  (преузимате га у Општинској управи Житиште или  ОВДЕ)
 2. Фотокопију важеће личне карте подносиоца захтева.
 3. Фотокопију оверене здравствене књижице подносиоца захтева.
 4. Личну изјаву подносиоца захтева о реду рођења детета, (изјава је на захтеву).
 5. Фотокопију штедне књижице или текућег рачуна

 

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА ПОТРЕБНИ СУ:

 1. Захтев за остваривање права на финансијску помоћ незапосленим породиљама  (преузимате га у Општинској управи Житиште или  ОВДЕ)
 2. фотокопијаважеће личне карте породиље- пријава пребивалишта
 3. Уверење Националне службе за запошљавање о пријави на евиденцију лица која траже запослење.
 4. Фотокопију штедне књижице или текућег рачуна

 

 

Документа

Scroll to Top