Search

РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009), члана 10. Одлуке о буџету Општине Житиште за 2014. годину („Службени лист Општине Житиште“ број 47/2014), члана 10. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 26/2014) и Предлога Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама у складу са Правилником о начину финансирања цркава и верских заједница из буџета Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште број 9/2013“) и Закључка општинског већа о давању сагласности број II-06-61/2014 Председник Општине Житиште доноси

Одлуку о расписивању Јавног конкурса за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета Општине Житиште и расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

На основу Одлуке о буџету Општине Житиште и Правилника о финансирању пројеката цркава и верских заједница укупан износ средстава намењен за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета Општине Житиште за 2014. годину износи 2.850.000,00 динара.

ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА:

Средства намењена црквама и верским заједницама из овог Јавног конкурса могу да се користе за реализацију пројеката и захтева из следећих области:

– Финансирање наставка грађења верских храмова (цркава)

УСЛОВИ КОНКУРСА:

– Право учешћа на Конкурсу имају цркве или верске заједнице које су регистроване на територији општине Житиште, с тим да све своје пројектне активности морају реализовати на територији општине Житиште.

– Подносилац може аплицирати само са једним пројектом са више пројектних активности, а висина тражених средстава не може бити већа од 1.500.000,00 динара.

– Пријаве на Јавни конкурс се подносе на обрасцима који се могу преузети у Општини Житиште, Цара Душана 15, Житиште или са сајта www.zitiste.rs.

– Подносилац пријаве доставља следећу документацију:

1. Пријавни образац (који садржи образац предлога пројекта и образац за буџет пројекта)

2. Фотокопија ПИБ обрасца

3. Фотокопија картона депонованих потписа

4. Фотокопија личне карте одговорног лица

5. Грађевинска дозвола

6. Предмер и предрачун радова

Пријаве на Јавни конкурс са припадајућом документацијом се доставља у једној затвореној пошиљци на адресу:

Општина Житиште

Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама

Цара Душана 15

23210 Житиште

са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА“ и „НЕ ОТВАРАТИ“.

Неће се узети у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као и пријаве које нису предмет Јавног конкурса.

Рок за подношење пријава по Јавном конкурсу је 30.09.2014. године.

Одлуку о додели средстава доноси Комисија у року од 30 дана од дана завршетка Јавног конкурса. Рок за жалбу на Одлуку комисије је 8 дана од дана објављивања резултата, писмено на адресу:

Општина Житиште

Општинско веће – Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама

Цара Душана 15

23210 Житиште

Након донете одлуке о финансирању пројеката, подносилац се позива да потпише Уговор са Општином Житиште.

Све додатне информације у вези са реализацијом Јавног конкурса могу се добити у Општини Житиште на телефон 023/821-306 – контакт особа Дијана Барнес.

Председник Општине Житиште, Митар Вучуревић

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Документа

Scroll to Top