Search

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,, РАЗВОЈ “ ЖИТИШТЕ

На основу члана 29.Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“број 119/2012) и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 129/07) и члан 42.Статута ОпштинеЖитиште („Службени лист Општине Житиште“број 16/2008, 20/2013) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 4.9.2014. године доноси

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,, РАЗВОЈ “ ЖИТИШТЕ

и расписује

О Г Л А С

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,, РАЗВОЈ “ ЖИТИШТЕ

  1. Подаци о јавном предузећу :
  2. Јавни конкурс се спроводи за радно место :
  3. Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду ( ,,Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09 и 3/13) испуњавају и следеће посебне услове :

Jавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве ,,Развој“ Житиште. Седиште предузећа је у Житишту улица Цара Душана 7.

Претежна делатност 42.11 изградња путева и аутопутева,   матични број 08672741

Оснивач предузећа : Општина Житиште

Директор Јавног предузећа ЈП ,, Развој“ Житиште

-да има најмање високо образовање на основним студијама у трајању од 4 године

– да има најмање 3 године радног искуства

-да није осуђивано за кривично дело из области привреде, правног саобраћаја и службене дужности,

– да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.

4. узпријаву са биографијом кандидати подносе :

–   фотокопију личне карте

          извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија )

          уверење о држављанству Р. Србије (оригинал или оверена копија )

          доказ да има општу здравствену способност (лекарско уверење- не старије од 1 године)

          доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе односно уверења )

          доказ о радном искуству (фотокопија радничке књижице и потврда издата од стране пословавца )

          Доказ да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности, те да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа ( потврда издата од Привредног суда и уверење издато од Полицијске управе)

  1. У изборном поступку, усменим разговором пред Комисијом проверава се поседовање знања из области које су надлежност и одговорност директора јавног предузећа сходно важећим законским прописима, као и стручних организационих и других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције директора.
  2. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року 15дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“, Комисији за именовања   општине Житиште на адресу Општинска управа Житиште – Цара Душана 15 или преко писарнице Општинске управе Житиште.
  3. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора је Катић Тоша заменик начелника ОУ, телефон 062207259.
  4. Неблаговремне, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази Комисија за именовања општине Житиште одбациће закључком.
  5. Оглас о јавном конкурсу за именовање директора ЈП ,, Развој “ Житиште објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ и најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и интернет страници Општине Житиште.

Република Србија

Општина Житиште

Скупштина Општине Житиште

Број : I- 023-5/2014

Дана: 4.9. 2014. године

Житиште                                                                                                                                                

Председник Скупштине Општине Житиште

Драган Миленковићс.р.

Документа

Scroll to Top