Search

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ УСЕВА ОД ПОЖАРА

 

Програм заштите стрних усева од пожара општине Житиште

За време жетве 2020.године, на подручју општине Житиште, вршиће се стална контрола над спроводјењем планских и других заштита усева од пожара.

За реализацију ове мере и свих осталих мера и активности везаних за заштиту стрних усева од пожара у општини Житиште задужен је председник општинског Штаба Јанош Барна.

 

У примени свих организационих и техничких мера заштите од пожара у време зрења и жетве пшенице и јечма пуни допринос могу дати лица која рукују пољопривредним машинама у обављању жетве и транспорта, или се крећу пољима, као и помоћно особље и грађани уколико се буду стриктно придржавали мера заштите од пожара. Оне су одређене Законом о заштити од пожара ( Службени гласник РС 111/2009 и 20/2015) Члановима 48,49,50 и 51 и Правилником о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди („Сл.гласник СРС“, број 27/84), а састоје се нарочито у следећем:

– све пољопривредне машине које учествују у жетви и транспорту стрних усева и сламе морају бити технички исправне и обезбеђене против избијања пожара варничењем, исијавањем топлоте или на други начин. У циљу провере техничке исправности, пре почетка жетве врши се технички преглед пољопривредних машина од стране Комисије, састављене од одговарајућих стручних лица.

– сва лица која рукују пољопривредним машинама у обављању жетве и транспорта и помоћно особље морају бити, према посебном програму, оспособљени за примену мера заштите од пожара,

– комбајн који учествује у жетви и вршидби мора бити снабдевен исправним пп апаратом типа С-9, ашовом и лопатом;

– трактори и камиони који учествују у транспорту стрних усева морају бити опремљени и одговарајућом опремом за гашење пожара (трактор: пп апарат типа С-2 или С-3, ашов и лопата, а камион ПП апарат типа С-6 или С-9, ашов и лопата); За ауспух – ХВАТАЧ ВАРНИЦЕ.

– бригада са три и више комбајна који учествују у жетви, поред наведене опреме, мора имати аутоцистерну или цистерну са тракторском вучом запремине 3.000 до 5.000 литара напуњену водом, са уграђеном пумпом и снабдевену опремом за гашење пожара;

– свакодневно, по завршетку рада, пољопривредне машине које учествују у жетви, морају се удаљити на место безбедно од избијања пожара.

Обавештавње градјанства о мерама, обавезама и начину заштите стрних усева од пожара за време жетве 2020.године.

На подручју општине Житиште обавештења ће се вршити путем сајта општине Житиште, електронских медија “Житиште онлине”, “Инфо центар Житиште” и путем штампаних плаката који ће бити истакнути на огласним таблама Месних заједница.

Поред мера заштите од пожара овим Планом његов саставни део су и мере заштите од пожара прописане Правилником о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди

(“Сл.гласник СРС”, бр. 27/84), који је саставни део овог Плана.

Веза и обавештавање ће се вршити путем дежурног телефона бр. 193 и обавестиће се службе заштите усева од пожара по месним заједницама на бројеве телефона на које се могу пријавити пожари;

ДВД Торак 023/3837-071, ДВД Торда 023/831-480, ДВД Банатско Карадјордјево 023/835-110, ДВД Хетин 069/44-10-730, ДВД Нови Итебеј 023-3837-071.

Документа

Scroll to Top