Search

ЗАКЉУЧАК О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП “РАЗВОЈ”

На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ број 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон), Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 4.9.2014. године донела је

З А К Љ У Ч А К

I

Поништава се Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Развој“ Житиште, расписан дана 7.3.2014. године, који је објављен у „Службеном листу општине Житиште“ број 5/2014, због повреде члана 29. став 4. Закона о јавним предузећима.

II

Закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу општине Житиште“ и веб страници општине Житиште.

 

Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина – Општина Житиште – Скупштина општине

Број: I-023-3/2014-1

Дана: 4.9.2014. Житиште

Председник Скупштине општине Житиште

 Драган Миленковић с.р.

Документа

Scroll to Top