Search

КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА КУД-ова И АМАТЕРСКИХ ДРАМСКИХ СЕКЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

 

  На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009), члана 77. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“ број 79/2009), и члана 5. Одлуке о буџету општине Житиште за 2016.годину („Службени лист општине Житиште“ број 36/2015) ) и члана 5. Одлуке о буџету општине Житиште за 2016.годину („Службени лист општине Житиште“ број 36/2015) Комисија за сарадњу са удружењима грађана, у складу са Правилником  о начину финансирању пројеката удружења грађана из буџета општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 1/2013) расписује 22.06.2016.године.

 КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВАИ АМАТЕРСКИХ ДРАМСКИХ СЕКЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

 

            1. КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКТА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На конкурсу може да учествује удружење којеје:

        програм / пројекат реализује на територији општине Житиште;
             –        директно одговорно за припрему и извођење програма;
             –        да је донело план и програм рада за текућу годину;
             –       да им је основна или претежна активност култура;  
             –       није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
             –       у последње две године није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност правноснажном одлуком;
             –       нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

     2. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

Средстава планираних за финансирање програма/пројеката удружења у општини Житиште за 2016. годину утврђен је Одлуком о буџету општине Житиште за 2016. годину, економска класификација 481, позиција 85, функција 160, Програмска класификација 0901-0003.

3. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства по овом Конкурсу могу се распоредити корисницима средстава за релаизацију програма / пројеката:

         Редован рад, програме и пројекте у области заштите културе, који доносе очувању, унапређењу, развоју и презентацију културног наслеђа у општини Житиште;
                 Програме/пројекте којима промовишу принципи мултукултуралности кроз заштиту и презентацију културног наслеђа општине Житиште.

4. РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКТА:

           Средства се додељују за програме / пројекте који ће се реализовати најкасније до краја  31. децембра 2016. године.

           5. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

           Предлагач програма / пројекта обавезан је да достави следећу докуметацију:

          1. Пријавни образац на конкурс;
          2. Попуњен образац предлога програма / пројекта;
          3. План и програм рада;
          4. Оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује (оверену печатом удружења);
          5. Фотокопија картона депонованих потписа

          6. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

       Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне документације и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком “За конкурс културно уметничких друштава и аматерских драмских секција у 2016.години – не отварати” на пошти или писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.

Пријава се шаље поштом на доле назначену адресу:

Општина Житиште
            Комисија за сарадњу са удружењима грађана
            Цара Душана 15 
            23210 Житиште

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Житиште www.zitiste.rs
           За додатне информације можете се обратити Општини Житиштена број телефона: 023/821-306.

Једно удружење може учествовати са највише јединм предлога програма / пројекта , а висина тражених средстава не може бити већа од 300.000,00 динара.

Уз буџета општине неће се финансирати активности које се финансирају из других извора финансирања.

Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Конкурса.

 7. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

Рок за предају конкурсне документације за расподелу средстава за финансирање, односно суфинансирање програма / пројеката удружења, савеза и других асоцијација за 2016. годину је 7 дана од дана објављивања конкурса, односно до 28.06.2016. године.

Ранг листа предложених програма / пројеката за финансирање,коју утврђује конкурсна комисија, биће објављена на званичној интернет страници општине Житиште, најдуже у року од 10 дана од дана закључења конкурса.
            Учесници конкурса имају право приговора на листу у року од 3 (три) дана од њеног објављивања. 
            Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 5 дана од дана његовог пријема.
            Решење о избору програма / пројекта удружења, који се финансирају из буџета Општине Житиште доноси Председник општине у року од 15 дана од дана пријема докумената од стране комисије.
            Коначна листа удружења који су остварили право на финансирање, односно суфинансирање програма / пројеката биће објављена на званичној страници општине Житиште.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
            ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
            ПРЕДСЕДНИК 
           Број:  IV-401-77/2016
            Дана: 22.06.2016.
            Ж И Т И Ш Т Е

 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Митар Вучуревић

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Пријавни образац
            Образац за писање предлога пројекта
            Извештај 2016

Документа

Scroll to Top