Search

JАВНИ ПОЗИВ ИНВАЛИДНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ ИПК НАЛЕПНИЦЕ – ЗНАКА ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА ИНВАЛИДНОГ ЛИЦА РАДИ КОРИШЋЕЊА ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2019. ГОДИНИ

На основу чл.5. Паравилника о утврђивању услова за обезбезбеђивање коришћења паркинг простора намењеног особама са инвалидитетом и коришћење права на повлашћену карту за паркирање – ипк налепницу /Сл.лист бр.14/2015 Општине Житиште/Комисија за утврђивање испуњености услова за коришћење паркинг места за особе са инвалидитетом расписује дана 25.01.2019. године

JАВНИ ПОЗИВ

ИНВАЛИДНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ ИПК НАЛЕПНИЦЕ – ЗНАКА ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА ИНВАЛИДНОГ ЛИЦА РАДИ КОРИШЋЕЊА ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2019. ГОДИНИ

Општина Житиште упућује јавни позив заинтересованим особама са инвалидитетом и удружењима особа са инвалидитетом са територије општине Житиште ради подношења захтева за издавање потврде о испуњености услова за коришћење паркинг места.

ИПК налепницу-знак за означавање возила инвалидног лица, ради коришћења посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима, могу добити следеће категорије особа са инвалидитетом:

1. Војни инвалиди који су по основу признатог својства војног инвалида I групе са 100% војног инвалидитета – трајно, остварили право на путничко моторно возило, односно право на исплату новчаног износа у висини тржишне цене путничког моторног возила које се склапа у Републици Србији у основној верзији израде са најмањом радном запремином, по одредбама Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Сл.лист СРЈ”, број 24/98, 29/98 и 25/00 – СУС, „Службени гласник РС”, број 101/05 и 111/09 – др. закон), а у вези са Правилником о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на путничко моторно возило и врсти моторног возила („Службени лист СРЈ”, број 37/98) и у складу са Закључком Владе 05 број: 401 – 1181/2011 од 24. фебруара 2011. године.

Доказ: Коначно решење о признатом праву на путничко моторно возило , односно коначно решење о признатом праву на исплату новчаног износа у висини тржишне цене путничког моторног возила које се склапа у Републици Србијиу основној верзији израде са најмањом радном запремином.

2. Цивилни инвалиди рата I групе са 100 % инвалидитета – трајно, којима је својство инвалида признато коначним решењем надлежног органа по одредбама Закона о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник РС”, број52/96) и то по основу једног од оштећења организма из тачке 115 б, 116 б, 120 в, 121б, 102, 124, 200г, 206, 208 г, 209 г.или 157 Листе процената војног инвалидитета („Службени лист СРЈ”, број 37/98).

Доказ: Коначно решење о признатом својству цивилног инвалида рата I групе са 100 % инвалидитета – трајно, применом једне од набројаних тачака Листе процената војног инвалидитета под тачком 2. овог члана Правилника.

3. Војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I до IV групе који су коначним решењем надлежног органа по основу признатог инвалидитета I (100%), II (100%), III (90%), или IV групе (80%) остварили право на ортопедски додатак, по основу оштећења доњих екстремитета, применом одредаба Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, односно Закона о о правима цивилних инвалида рата, а у вези са Правилником о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак и разврставању тих оштећења у степене („Службени лист СРЈ”, број 37/98).

Доказ: Коначно решење о признатом праву на ортопедски додатак.

4. Војни инвалиди и цивилни инвалиди рата, којима је својство инвалида признато коначним решењем надлежног органа, по основу губитка вида на оба ока – 100% , односно смањења обостраног вида – 90%, применом одредаба Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, односно Закона о о правима цивилних инвалида рата, а у вези са Листом процената војног инвалидитета.

Доказ: Коначно решење о признатом својству инвалида по основу обостраног губитка/смањења вида.

5.Право на добијање ИПК налепнице-знака за означавање возила инвалидног лица, ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом, могу да остваре и друге особе по основу:

– трајног оштећења доњих екстремитета најмање 80%,

– обољења бубрега које захтева трајну хемодијализу,

– губитка вида на оба ока – 100%, односно смањења обостраног вида – 90%,

– вишеструких сметњи у развоју и аутизма.

Доказ: Решење комисије органа вештачења републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање о степену телесног функционалног оштећења доњих екстремитета, од смањењу вида на оба ока, односно са дијагнозом обољења бубрега које захтева трајну хемодијализу или о вишеструким сметњама у развоју и о аутизму, а за децу – одговарајућа медицинска документација или мишљење Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику.

2. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА – РОК И НАЧИН

Лице које жели да оствари право за добијање ипк налепнице- знака за означавање возила инвалидног лица мора поднети Општинској управи општине Житиште – Оделењу за друштвене делатности, захтев за издавање потврде о испуњености услова за добијање ипк налепнице-знака за означавање возила инвалидног лица, ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом, у складу са овим Јавним позивом.

Уз захтев неопходно је приложити фотокопије следећих доказа

– доказе о пребивалишту на територији општине Житиште (доказ: лична карта, односно пријава пребивалишта за малолетно дете) ,

– потврда о телесном оштећењу и другу медицинску документацију,

– саобраћајну дозволу која се води на особу са инвалидитетом или уговор о лизингу,

– возачку дозволу, уколико је лице са инвалидитетом возач.

Уколико је власник возила родитељ, старатељ или хранитељ лица које остварује право потребно је доставити фотокопије следећих доказа:

-потврда о телесном оштећењу и другу медицинску документацију,

– саобраћајна дозвола или уговор о лизингу,

личне карте родитеља, старатеља или хранитеља и решење Центра за социјални рад о стављању под старатељство односно решење о хранитељству,

-извод из матичне књиге рођених власника возила као доказ о степену сродства за лице које остварује право.

Уколико је власник возила брачни друг лица које остварује право потребно поред горе наведеног поднети и фокопије следећих доказа:

извод из матичне књиге венчаних,а за ванбрачног партнера – изјава 2 сведока оверена у суду или у општини.

Лице које оствари право на добијање налепнице – знака за означавање возила дужно је да достави једну фотографију формата 30x35 цм, фотокопију личне карте и саобраћајне дозволе

Захтеви за добијање налепнице-знака за означавање возила инвалидног лица особа са инвалидитетом могу се подносити по објављивању јавног позива за сваку календарску годину, и са потребном документацијом предају се на писарници Општинске управе општине Житиште, са назнаком за „ ЈАВНИ ПОЗИВ ИНВАЛИДНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ НАЛЕПНИЦЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА ИНВАЛИДНОГ ЛИЦА“, ул. Цара Душана бр.15 Житиште (писарница).

               

Председник

Комисије за утврђивање испуњености услова за коришћење паркинг места за особе са инвалидитетом

                                                                                                                                                          

                                                              Данило Шошо с.р                                                                  

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
Комисије за утврђивање испуњености услова
за коришћење паркинг места за особе са инвалидитетом
Број: II-06-6/2019
Дана: 25.01.2019.године

Документа

Scroll to Top