Search

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УКЛАЊАЊУ БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА ПО НАЛОГУ ИНСПЕКЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-31-2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА:

Нa основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12), Општина Житиште, Цара Душана бр.15, 23210 Житиште објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА у поступку јавне набавке за јавну набавку радова – Извођење радова на уклањању бесправно изграђених објеката по налогу инспекције на територији општине Житиште

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова бр.II-404-1-31/2015 од 29.07.2015.године, Општина Житиште Цара Душана бр.15, 23210 Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова – Извођење радова на уклањању бесправно изграђених објеката по налогу инспекције на територији општине Житиште

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top