Search

ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, III-04-404-1-30-2015

На основу члана 109, став 4 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о обустави поступка јавне набавке бр. II-404-1-30/2015-7 од 31.07.2015. године, Општина Житиште објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга бр.II-404-1-30/2015 од 14.07.2015.године, Општина Житиште, Цара Душана бр. 15, 23210, Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга – Израда стратешке процене утицаја за план детаљне регулације за изградњу постројења за управљање отпадом на животну средину.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top