Search

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА И ПРЕГРАДНИХ ЗИДОВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ЖИТИШТУ III-04-404-1-21-2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА И ПРЕГРАДНИХ ЗИДОВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ЖИТИШТУ

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=791106&idp=711629
обавештење (.pdf)    

 

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.II-404-1-21/2015 од 11.05.2015.године, Општина Житиште, Цара Душана бр. 15, 23210, Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке за јавну набавку радова – „ Реконструкција пода и преградних зидова у основној школи у Житишту “

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ:

 

 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ:


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top