Search

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ 26. СЕДНИЦИ СО ЖИТИШТЕ

 

   Дана 29.  јуна  2023. одржана је 26.  редовна седница Скуптшине општине  ЖИТИШТЕ.

   На седници је разматран Дневни ред од 14 тачака, као и записник са претходне седнице.  Донето је више аката и то: 

–  Одлука о завршном рачуну буџета општине Житиште за 2022. годину; 
   Одлуку можете погледати ОВДЕ

–  Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Житиште за 2023. годину (Службени лист Општине Житиште број 18/2023)
   Одлуку можете погледати 
ОВДЕ

–  Одлука о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Житиште у поступку прикупљања писмених понуда; Одлуке о заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете; Одлука о радном времену угоститељских објекта на територији  општине Житиште,   Одлука о измени и допуни одлуке о начину паркирања возила и коришћењу јавних паркиралишта на територији општине Житиште; Одлуке о измени и допуни одлуке о обезбеђивању јавног осветљења; Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Житиште за 2023. годину; Одлуке о измени и допуни одлуке о образовању Савета за здравље општине Житиште (Службени лист Општине Житиште број 20/2023)
   Службени лист можете погледати ОВДЕ

–  Одлука о доношењу средњорочног Плана развоја општине Житиште за 2023-2025.   (Службени лист Општине Житиште број 19/2023 )
   Службени лист можете погледати 
ОВДЕ

–  Одлука о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Житиште за 2023. са  Одлуком о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и на коришћење и на коришћње пољопривредног земљишта у државној својини (Службени лист Општине Житиште број 17/2023)
   Службени лист можете погледати ОВДЕ

   Усвојени су и извештаји о ради и финансиском пословању и то :

   Извештај о ради и извештај о финансијском пословању ЈКСП ,,Екос“ Житиште за 2022. годину и Извештај о ради и извештај о финансијском пословању Туристичке организације општине Житиште за 2022. годину .

   У раду седнице учестововало је 24 одборника, а акта су  донета са 22 гласа ,,за“.

 

 

Документа

Scroll to Top