Search

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ У ВЕЗИ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2022. – КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

На основу члана 2. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Србије број 129/07, 47/2018) члана 71.Статута Општине Житиште – пречишћен текст (Службени лист Општине Житиште број 10/2019) и чланова 4.7. и 8. Oдлуке о врстама прописа које доноси Скупштина Општине Житиште за које је обавезна јавна расправа и поступаку и начину спровођења јавне расправе (Службени лист Општине Житиште број 2/2018) у општини Житиште дана. године објављен је јавни позив и отворена јавна расправа увези доношења Одлуке о буџету Општине Житиште за 2021. Дат је на увид јавности део Нацрта Одлуке о буџету Општине Житиште за 2022. године – капитални пројекти – Табела 2. Преглед капиталних пројеката у периоду 2022-2024. Позив је објављен на званичној интернет презентацији општине Житиште као и на огласним таблама месних заједница Општине Житиште.

Јавна расправа је трајала почев од дана 26. новембра 2021. године до дана 10. децембра 2021. године.

У наведеном периоду су се могли упутити предлози, сугестије, примедбе као и тражити обавештења у вези са нацртом предлога капиталних инвестиција за наредну годину.

У току трајања јавне расправе општинској управи је упућена примедба на нацрт предлога капиталних пројеката од стране председника Савета Месне заједнице Торда који је предложио да се у капиталне инвестиције уврсти Рехабилитација уличних путева у насељеном месту Торда – улице Киш Ференца и Танчић Михајла у вредности од 20.000.000,00 динара, као и Изградња фускултурне сале у дворишту школе у вредности од 40.000.000,00 динара. Подносилац примедбе је у току јавне расправе добио обавештење од општинске управе Житиште да ће се пројекат Рехабилитација уличних путева у насељеном месту Торда – улице Киш Ференца и Танчић Михајла у вредности од 20.000.000,00 динара уврстити у преглед капиталних пројеката општине Житиште.

У току јавне расправе општинској управи је упућена и примедба на нацрт предлога капиталних пројеката од стране председника Савета Месне заједнице Нови Итебеј који је предложио да се у капиталне инвестиције уврсти Рехабилитација путева у насељеном месту Нови Итебеј – улица Киш Варош, као и Санација спортског терена за мале спортове у насељеном месту Нови Итебеј. Подносилац примедбе је у току јавне расправе добио обавештење од општинске управе Житиште да ће се пројекат Рехабилитација уличних путева у насељеном месту Нови Итебеј – улица Киш Варош у вредности од 3.153.900,00 као иСанација спортског терена за мале спортове у насељеном месту Нови Итебеј у вредности од 5.949.464,00 динара уврстити у преглед капиталних пројеката општине Житиште. Месна заједница Нови Итебеј изнале и више замерки начлне природе у смислу распореда инвестиција те примедбу да се у наредном периоду приоритено морају санирати мостови.

Након одржане јавне расправе Комсија за буџет и финансије Скупштине општине Житиште је дана размотрила дати предлог инвестиција и донела закључак да

даје позитивно мишљење на део нацрта Одлуке о буџету о буџету општине Житиште за 2022. предлог капиталних пројектата у периоду 2022-2024 – Табела 2.

Овај извештај доставити уз Нацрт предлога Одлуке о буџету Општине Житиште за 2022. годину Општинском већу Општине Житиште као предлагачу Одлуке о буџету и објавити на званичној интернет презентацији општине Житиште

Општина Житиште Општинска управа Житиште

Одељење за буџет финансије и трезор ОУ Житиште

У Житишту дана : 10.12.2021.

 

Документа

Scroll to Top