Search

Одлука о наставку активности у вези са Конкурсом за расподелу средстава за финансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава, удружења којима је област деловања клутура и аматерских драмских секција за 2020. годину

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009), члана 77. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“ број 79/2009), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма илои недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018) и члана 11. Одлуке о буџету општине Житиште за 2020.годину („Службени лист општине Житиште“ број 44/2019), Председник општине Житиште, у складу са Правилником о начину финансирању пројеката удружења грађана из буџета општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 1/2019) доноси:

О Д Л У К У

Настављају се активности везане за Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава, удружења којима је област деловања клутура и аматерских драмских секција за 2020.годину заведену под бројем II-401-29/2020 од 27.02.2020.године.

Нови рок за предају конкурсне документације јесте 25.06.2020.године.

Образложење:

Предесдник општине, дана 27.02.2020.године расписао је Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма/пројеката културно уметничких друштава, удружењима којима је област деловања клутура и аматерских драмских секција за 2020.годину. На основу мера утврђених Одлуком о увођењу ваднредног стања од 15.03.2020.године, Комисија за сарадњу са удружењима је дана 18.03.2020.године донела Одлуку о обустављању свих активости везаних за рсписан Конкурс. С обзиром да су стекли услови доноси се Одлука о наставку конкурсних активности.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК                                                                                            
Број: II-401-29/2020
Дана:.26.05.2020.
Ж И Т И Ш Т Е

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                      Митар Вучуревић с.р.

Документа

Scroll to Top