Search

Одлука о поништењу Конкурса за расподелу средстава за финансирање подршке пензионерима општине Житиште – подршка удружењима пензионера са територије општине Житиште за 2020. годину

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009), члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник Републике Србије“ број 51/2009, 99/2011), и члана 5. Одлуке о буџету општине Житиште за 2020.годину („Службени лист општине Житиште“ број 44/2019), у складу са Правилником о начину финансирању пројеката удружења грађана из буџета општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 1/2019)Председник општине доноси:

О Д Л У К У

Поништава се у целости Конкурс за расподелу средстава за финансирање подршке пензионерима општине Житиште – подршка удружењима пензионера са територије општине Житиште за 2020.годину заведену под бројем II-401-3/2020 од 21.01.2020.године.

Образложење:

Председник општине, дана 21.01.2020.године расписао је Конкурс за расподелу средстава за финансирање подршке пензионерима општине Житиште – подршка удружењима пензионера са територије општине Житиште за 2020.годину. На основу мера утврђених Одлуком о увођењу ваднредног стања од 15.03.2020.године, Комисија за сарадњу са удружењима је дана 18.03.2020.године донела Одлуку о обустављању свих активости везаних за рсписан Конкурс. С обзиром настанка пандемије COVID 19 предметни Конкурс није у могућности да се реализује у потпуности те се доноси Одлука да се конкурс поништава у целости.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК                                                                                            
Број: II-401-3/2020
Дана:.26.05.2020.
Ж И Т И Ш Т Е

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                      Митар Вучуревић с.р.

Документа

Scroll to Top