Search

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ТЕКСТА НАЦРТА ПРЕДЛОГА СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2020-2023 У ОПШТИНИ ЖИТИШТЕ.

 

 

На основу члана 32. и 68. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Србије број 129/2007 .47/2018 ),Решења о формирању радне групе за спровођење Протокола о сарадњи између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Општине Житиште у Општини Житиште за израду Стратегије предшколског образовања и васпитања за  период 2020-2023  Радна група за је на седници одржаној дана 13. маја 2021. године донела  је следећи

З А К Љ У Ч A К

 

I    Утврђује се текст Нацрта предлога Стратегије за унапређење предшколског васпитања и образовања за период 2020-2023 у Општини Житиште.

 Текст  нацрта предлога  Стратегије је саставни део овог закључка.

II  Одређује се јавна расправа ради давања примедби и сугестија на  текст Нацрта предлога Стратегије за унапређење предшколског васпитања и образовања за  период 2020-2023 у Општини Житиште почев од дана 13. маја  2021. до дана 21. маја 2021 године.

III  Овај закључак са текстом Нацрта предлога Стратегије за  јавну расправу објавити на званичној интернет презентацији општине Житиште  www.zitiste. org  као и на интернет страни Предшколске установе ,,Десанка Максимовић“ Житиште. Текст Стратегије можете поглдедати ОВДЕ.

IV   Овај закључак ступа на снагу даном доношења. За спровођење закључка  задужују се чланови радног тела  Робертина Шијан и Маја Грујић.

Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Радног тела за израду Стратегије
Б
рој : II-451-4/2019       
Дана : 13. 5. 2021. 

                                                                                                                                                                    Радно  тела за израду Стратегије 

Документа

Scroll to Top