Search

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2015. ГОДИНИ

 

На основу члана 43. став 1. тачка 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09) и члана 41. Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12 и 20/13) и на основу одлуке Председника општине Житиште о усвајању Локалног плана запошљавања за 2015.годину број II-101-1/2015-8 од 30.01.2015..године

 

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ

 

Расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ

 

ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2015. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Субвенција за отварање нових радних места одобрава се послодавцима ради запошљавања незапослених лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање у испостави Житиште (у даљем тексту: Национална служба).

 

Висина субвенције износи 300.000,00 динара по ново запосленом лицу.

 

Послодавац, односно организациона јединица послодавца у којој се запошљавају лица, мора бити регистрована најмање три месеца пре датума подношења захтева.

 

Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање нових радних места дужан је да закључи уговор о раду са незапосленим лицем, на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 24 месеци од дана заснивања радног односа и да измирује обавезе по основудоприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са законом.

 

Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу остварити:

 

         државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава и удружења грађана, осим уколико се на новоотвореним радним местима запошљавају особе са инвалидитетом;

 

         подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;

 

         послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након правоснажног решења о усвајању плана реорганизације и обустављању стечајног поступка или након куповине привредног субјекта над којим је правоснажним решењем окончан стечајни поступак.

 

Послодавац коме се не одобри субвенција за отварање нових радних места не може поново поднети захтев по овом Јавном позиву.

 

Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних места представља основ за доделу de minimis државне помоћи.

 

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања  на сајту Националне службе, сајту Општине Житиште и огласној табли Националне службе испостава Житиште.

 

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

 

Услови

 

Право на доделу субвенције за отварање нових радних места послодавац може остварити под условом:

 

         да запошљава лица са евиденције Националне службе који се води на евиденцији у испостави Житиште;

 

         поднесе захтев са бизнис планом;

 

         одржи број запослених у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају природног одлива запослених (остваривање права на пензију, смрт запосленог и сл);

 

         да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

 

         да успешно послује;

 

         да је измирио раније уговорне обавезе и измирио потраживања према Националној служби и Општини Житиште, осим за обавезе чија је реализација у току;

 

         не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева;

 

         да није привредни субјект у тешкоћама, у смислу законских прописа којима се регулише контрола и додела државне помоћи.

 

Документација за подношење захтева:

 

         захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;

 

         фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар;

 

         списак лица која се запошљавају (име и презиме, адреса и ЈМБГ лица која се запошљавају);

 

         уверење Националне службе за незапослено лице које се запошљава;

 

         пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе;

 

         завршни рачун оверен од стране Народне банке, за годину која претходи години у којој се подноси захтев или скраћени биланс успеха, односно преглед прихода и расхода и финансијског резултата за претходну годину за подносиоце захтева који воде просто књиговодство (завршни рачун не достављају подносиоци захтева који су регистровали делатност у текућој години);

 

         потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца захтева за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

 

         писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду или изјава подносиоца захтева да није користио de minimis државну помоћ;

 

         доказ о власништву/закупу пословног простора;

 

         доказ о власништву/закупу опреме;

 

         доказ о обезбеђеном пласману робе у земљи/иностранству, уколико подносилац захтева располаже истим.

 

Општина Житиште задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

 

Начин подношења захтева

 

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка,  на писарници Општинске управе Житиште, непосредно или путем поште на адресу Оштина Житиште, Лолални савет за запошљавање, Цара Душана бр.15, 23210 Житиште, са назнаком за КОНКУРС, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне службе у Житишту, преузети на сајту www.nsz.gov.rs. или са сајта Општине Житиште www.zitiste.rs

 

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

 

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места доноси се на основу провере поднетог захтева са бизнис планом.

 

Провера поднетих захтева

 

Локални савет за запошљавање врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације.

 

Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.

 

Приоритети за доделу субвенције

 

Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава лице из категорије теже запошљивих, и то:

 

        дугорочно незапослена лица, односно лица која су незапослена дуже од 12 месеци

 

        незапослени без квалификација или нискоквалификовани

 

        вишак запослених

 

        особе са инвалидитетом

 

        Роми

 

        избегла и расељена лица

 

        повратници по споразуму о реадмисији

 

        млади до 30 година

 

        старији од 50 година

 

        жене и рурално становништво

 

        жртве породичног насиља и трговине људима и

 

        корисници новчане социјалне помоћи.

 

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места

 

Одлуку о додели субвенције послодавцима доноси Председник општине уз претходно мишљење Локалног савета за запошљавање.

 

Одлука о додели субвенције послодавцима за отварање нових радних места објављује се на огласној табли  и сајту Општине Житиште.

 

Општина Житиште задржавају право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврше евентуално смањење предвиђеног броја лица из захтева са бизнис планом.

 

Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени одлуком о додели субвенције за отварање нових радних места биће обавештени о коначном статусу њиховог захтева након истека јавног позива.

 

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

 

Председник општине Житиште и подносилац захтева, у року до 30 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције,закључују уговор којим се уређују међусобна права иобавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.

 

Документација за закључивање уговора:

 

           доказ о заснивању радног односа на неодређено време за лица која се запошљавају (уговор о раду и пријава на обавезно социјално осигурање);

 

          датум заснивања радног односа не сме да буде пре датума доношења одлуке о додели средстава;

 

           средства обезбеђења уговорних обавеза;

 

           фотокопија картона депонованих потписа и

 

          писани пристанак корисника средстава и жиранта за прикупљање и обраду података о личности.

 

Средства обезбеђења су следећа:

 

  1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

 

           за одобрена средства у износу до 300.000,00 динара две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним жирантом, са меничним овлашћењима;

 

           за одобрена средства у износу од 300.001,00 до 600.000,00 динара две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта, са меничним овлашћењима; Уколико корисник средстава није у могућности да обезбеди менице као

 

средство обезбеђења за износе до 600.000,00 динара, може приложити једно од доленаведених додатних средстава обезбеђења, с тим да гаранција банке у овом случају мора бити у двоструко већој вредности од износа субвенције.

 

           за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до 1.000.000,00 динара – две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта са меничним овлашћењима и додатно средство обезбеђења по избору:

 

хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или

 

заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа субвенције или

 

гаранцију банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци или

 

уговорно јемство;

 

           за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више – две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта са меничним овлашћењима и гаранција банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци.

 

  1. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

 

           за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима или једно од доленаведених додатних средстава обезбеђења;

 

           за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до 1.000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима и

 

додатно средство обезбеђења по избору:

 

хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или

 

заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа субвенције или

 

гаранцију банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци.

 

           за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима и гаранција банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци.

 

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник).

 

Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања винкулирана (пренето право коришћења) у корист Општине Житиште. Предмет заложног права на покретној имовини не могу бити возила.

 

Послодавац коме је одобрена субвенција за отварање нових радних места за запошљавање особа са инвалидитетом, а корисник је буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, потребно је да као средство обезбеђења уговорних обавеза приложи изјаву одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију субвенције.

 

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

 

Послодавац – корисник субвенције дужан је да:

 

– лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа; у случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос на неодређено време са другим незапосленим и да то лице задржи у радном односу најмање до истека уговором предивиђеног рока увећаног за период

 

у коме је извршена замена;

 

           измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са законом;

 

           делатност у периоду реализације уговорне обавезе обавља на територији општине на којој је остварио право на субвенцију;

 

           омогући Општини Житиште праћење реализације уговорне обавезе;

 

           достави Општини Житиште доказe о реализацији уговорне обавезе;

 

           обавести Општину Житиште о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

 

Послодавац – корисник субвенције који не испуни обавезе утврђене уговором, дужан је да и Општини Житиште врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећане за законску затезну камату од датума преноса средстава.

 

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Информације о програму могу се добити у организационој јединицу Националне службе у Житишту, на телефон: 821-044, на сајту Националне службе или на сајту Општине Житиште или на телефон: 821-306.

 

 

ЗАХТЕВИ СЕ МОГУ ПРЕДАТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 12 ЧАСОВА 09. МАРТА 2015. ГОДИНЕ.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ:

Захтев са бизнис планом

Изјава подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи

 

 

Документа

Scroll to Top