Search

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ 133-401-338/2015

 

На основу члана 43. и 50. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10), члана 41. Правилника о начину и критеријумима спровођења мера активне политике запошљавања („Сл.гласник РС”, бр. 12/12 и 20/13), члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину (“Сл.лист АПВ”, бр. 53/14), у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини за 2015. годину, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат), дана 03.03.2015. године расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
133-401-338/2015

I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Јавни оглас за доделу субвенције за отварање нових радних места (даљем тексту: Јавни оглас) представља основ за доделу de minimis државне помоћи. Средства за доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине (у даљем тексту: Филијала НСЗ), обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину у оквиру Програма 0801 – Запошљавање и уређење система рада и радно-правних односа, програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини, економска класификација 4541 – Текуће субвенције приватним предузећима 200.000.000,00 динара, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета Субвенција за запошљавање незапослених лица (даљем тексту: Субвенција), у једнократном износу од 140.000,00 динара по незапосленом, одобрава се послодавцима ради запошљавања незапослених лица пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине (у даљем тексту: Филијала НСЗ).

По Јавном огласу послодавац може поднети један захтев за доделу Субвенције. Изузетно, послодавцу се може омогућити поновно подношење захтева и додела Субвенције по истом Јавном огласу, под условом да за сваки захтев обезбеди средство обезбеђења које одговара укупном износу додељених субвенција (Одељак V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА – Средства обезбеђења уговорних обавеза).

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови за подношење захтева

Право на Субвенцију може остварити послодавац под условом:

1. да има седиште или регистровану пословну јединицу на територији АП Војводине;
2. да није смањивао број запослених на неодређено време, у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају нормалне флуктуације запослених (престанак радног односа на одређено време, остваривање права на пензију и др.);
3. да над њим није покренут стечајни, односно ликвидациони поступак;
4. да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим уколико је подносилац захтева новоосновани привредни субјект регистрован по основу домаћих или страних улагања, а на основу образложеног захтева надлежног органа локалне самоуправе;
5. да је подносилац захтева над којим је вођен стечајни поступак и код кога је усвојен и у целости извршен план реорганизације, успешно пословао најмање 12 месеци, осим у случају образложеног захтева надлежног органа локалне самоуправе;
6. да је подносилац захтева који је купио привредни субјект над којим је окончан поступак стечаја или ликвидације, успешно пословао најмање 12 месеци од дана куповине, осим у случају образложеног захтева надлежног органа локалне самоуправе;
7. да се незапослено лице на дан подношења захтева налази на евиденцији Филијале НСЗ;
8. да је незапосленом, за кога се тражи субвенција, радни однос на неодређено време код подносиоца захтева или повезаног лица, престао најмање 12 месеци пре подношења захтева;
9. да достави изјаву да ли постоји закључен колективни уговор код послодавца.

Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу остварити:
1. државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава, задруге и удружења;
2. подносиоци захтева који обављају делатности у области експлоатације угља, такси превоза, мењачница, коцкања и клађења, шумарства (шифре 02.0, 05.1, 05.2, 35.14, 35.23, 49.32, 92.0 и 96.9);
3. корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу према Националној служби за запољавање или Секретаријату, а уговорна обавеза је истекла, као и корисници средстава чија је ранија уговорна обавеза у току, а установи се да је редовно не извршавају;
4. привредни субјекти у тешкоћама, у смислу члана 2. став 1. тачка 5) Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, број 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 97/2013).

Документација за подношење захтева

1. захтев са бизнис планом;
2. писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове;
3. фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
4. потврда банке о промету на текућем рачуну послодавца за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
5. фотокопија доказа о редовној уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање: обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД (штампа се са портала Пореске управе), извод из електронске базе података Пореске управе ЕБП-ПУРС, оверен од стране послодавца и извод из банке за плаћене доприносе за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев и/или уверење пореске управе о измиреним порезима и доприносима за предузетнике;
6. завршни рачун за протеклу годину, осим уколико је подносилац захтева новоосновани привредни субјект, регистрован у текућој години, по основу домаћих или страних улагања на територији АП Војводине;
7. образложен захтев надлежног органа локалне самоуправе у случајевима наведеним под 4, 5. и 6. Услова за подношење захтева.

Секретаријат задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање.

III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА

Филијала НСЗ проверава испуњеност општих услова Јавног огласа и врши рангирање примљених захтева на основу унапред дефинисаних критеријума (оцена бизнис плана, запошљавање теже запошљивих категорија лица – старији од 50 година, млађи од 30 година, особе са инвалидитетом, самохрани родитељи, Роми, избегла и расељена лица).

У случају да више послодаваца испуњава исте критеријуме, предност у додели субвенције имаће онај послодавац код ког постоји потписан колективни уговор.

 

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о додели Субвенције, на основу Предлога директора Филијале НСЗ и Сагласности директора Покрајинске службе за запошљавање, доноси покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту: Покрајински секретар).

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Покрајински секретар, директор Филијале НСЗ и подносилац захтева, у року до 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.

Документација за закључивање уговора:
– доказ о заснивању радног односа на неодређено време за лице које се запошљава (уговор о раду и пријава на обавезно социјално осигурање);
– фотокопија картона депонованих потписа,
– фотокопија картона депонованих потписа за наменски рачун отворен код Управе за трезор, уколико је послодавац регистрован као привредно друштво (ДОО, АД, ОД и командитно друштво);
– одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза;
– писани пристанак корисника средстава и жиранта за прикупљање и обраду података о личности.

Средства обезбеђења уговорних обавеза су:

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

1. за одобрена средства у износу до 280.000,00 динара – две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним жирантом, са меничним овлашћењима,
2. за одобрена средства у износу од 280.001,00 до 700.000,00 динара – две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта, са меничним овлашћењима (уколико корисник средстава није у могућности да обезбеди менице као средство обезбеђења за износе до 700.000,00 динара, може приложити било које од наведених додатних средстава обезбеђења).
3. за одобрена средства у износу од 700.001,00 динара и више – две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта, са меничним овлашћењима и додатно средство обезбеђења по избору: хипотека првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или  гаранција банке у вредности износа субвенције, са роком важења 30 месеци.

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

1. за одобрена средства у износу до 700.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима или једно од наведених додатних средстава обезбеђења;
2. за одобрена средства у износу од 700.001,00 динара и више – две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима и додатно средство обезбеђења по избору: хипотека првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или гаранција банке у вредности износа субвенције, са роком важења 30 месеци.

Посебним одобрењем Покрајинског секретара, послодавцима који запошљавају више од 10 лица може се, као додатно средство обезбеђења, одобрити заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа субвенције. Предмет заложног права на покретној имовини не могу бити возила, а покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања винкулирана (пренето право коришћења) у корист Секретаријата.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник).

Менице, у складу са Закона о платном промету („Сл.лист СРЈ”, бр. 03/02 и 05/03 и „Сл.глсаник РС”, бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.гласник РС”, бр. 56/11), подносилац захтева мора извршити упис меница у Регистар меница и овлашћења.

Послодавац може, на неодређено време, запослити лице за које је поднео захтев за добијање Субвенције одмах након подношења захтева, а пре доношења одлуке, што не представља гаранцију за добијање Субвенције.

 VI ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Корисник средстава дужан је да:

1. заснује радни однос, односно закључи уговор о раду са незапосленим лицем у складу са законом, на неодређено време, са пуним радним временом, с тим да радни однос траје најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа;
2. редовно исплаћује зараде и уплаћује доприносе за обавезно социјално осигурање и доставља доказе о уплати доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора;
3. обавести Филијалу НСЗ о свакој промени која је од утицаја на реализацију уговора.

У случају замене лица из уговора, лице које је замена мора бити на евиденцији незапослених на дан заснивања радног односа, али не и у моменту подношења захтева.

Корисник средстава дужан је да току уговорне обавезе делатност обавља на територији АП Војводине.

У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати средства за нереализовани део уговорне обавезе, увећан за износ законске затезне камате од дана уплате средстава.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној филијали НСЗ, према седишту послодавца или организационе јединице у којој се реализује програм, лично или путем поште, на типском обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.spriv.vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs

Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.

Све додатне информације могу се добити у организационим јединицама НСЗ.

Јавни оглас је отворен од дана објављивања у „Дневник”-у до утрошка средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 01. октобра 2015. године.

Документа

Scroll to Top